Voteringsoversikt for sak:

Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.12.2019 Kl. 15:07:11)
  Mot

  Det ble votert over:

  Romertall I.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (17.12.2019 Kl. 15:07:26)
  For

  Det ble votert over:

  Romertall II.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Meld. St. 31 (2018-2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv, jf. Innst. 107 S (2019-2020). Meldingen er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Sametingets årsmelding for 2018 er særskilt vedlegg. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger