Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten

Dokument 3:4 (2017-2018), Innst. 276 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 276 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om myndighetene legger til rette for en god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten, slik at ressursene utnyttes godt. Komiteen viser til at det blant annet kommer frem at det er store variasjoner mellom kommuner og mellom fastleger, og at fastleger og sykehusleger ofte ikke samarbeider godt nok om henvisningene. Komiteen viser videre til Riksrevisjonens anbefalinger som går ut på at Helse- og omsorgsdepartementet bør vurdere hvordan statlige myndigheter bedre kan støtte kommunene i deres arbeid for å bedre fastlegenes henvisningspraksis. Komiteen registrerer at statsråden tar funnene i rapporten på alvor og forutsetter at statsråden og departementet følger opp Riksrevisjonens anbefalinger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2018