Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 12 av 12)
 • Interpellasjon fra Mona Fagerås (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2019-2020)

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 9 nr. 1 sier: "Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste." I lys av utvisningen av en firebarnsfar i Lofoten, jf. Lofot-Tidende 27. juni 2019: Er regjeringen enig i at barnekonvensjonen bør gå foran andre norske lover dersom de står mot hverandre, hvordan arbeider regjeringen for å sikre at FNs barnekonvensjon artikkel 9 nr. 1 følges, og hvilke tiltak er iverksatt for å sikre barns beste i denne typen saker?
 • Interpellasjon fra Carl-Erik Grimstad (V) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2019-2020)

  Datert: 31.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  I flere oppslag i NRK har vi fått et rystende innblikk i lukkede nettverk i sosiale medier der fortvilet ungdom deler sine tunge tanker om å ta sitt eget liv. For mange er slike nettsamfunn et sted der man søker trøst og støtte til takle vonde og vanskelige følelser. Både selvmord, selvmordsforsøk og selvskading er et rop om hjelp fra fortvilte unge som trenger hjelp til å håndtere vanskelige følelser. Selvmordsforebyggende arbeid i skolen kan være et viktig tiltak for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk. Det finnes flere slike programmer med dokumentert effekt, men utviklerne av programmene opplever at de faller mellom to sektorer, helse og utdanning, og sliter med å få disse effektive programmene ut i skolen. Hvordan vil statsråden arbeide for at kunnskapsbaserte og effektive selvmordsforebyggende programmer, som f.eks. YAM, kan brukes mer aktivt i skolen?
 • Interpellasjon fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Interpellasjon nr. 10 (2019-2020)

  Datert: 28.10.2019

  Til behandling

  Barnevernet er til for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid. Regjeringen har prioritert barnevernet høyt, med bl.a. en kompetansestrategi, barnevernsreform, arbeid med ny barnevernslovgivning, styrking av fosterhjemsområdet og en tettere oppfølging av det kommunale barnevernet. Daglig er det likevel kritiske medieoppslag om forhold i barnevernet. Det har vært oppslag om stort bruk av enetiltak, som mange barn opplever som et alvorlig og inngripende tiltak. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har tatt flere norske barnevernssaker til behandling. Fosterforeldre melder om liten oppfølging i kommunene. Barn opplever ikke å bli hørt eller ha mulighet til å klage på tjenester de mottar fra barnevernet. Foreldre med innvandrerbakgrunn melder at de er engstelige for barnevernet fordi barnevernet har myndighet til å frata dem omsorgen for barnet. Regjeringen er nå godt i gang med sin systemendring og styrking av hele barnevernet. Hva vil statsråden gjøre for å styrke barnevernet ytterligere og sette barnevernstjenesten best mulig i stand til å gi støtte til familier som har behov for hjelp til å gi god omsorg, og sikre at barnets beste blir ivaretatt?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 9 (2019-2020)

  Datert: 26.10.2019

  Til behandling

  Det er bra at Klima- og miljødepartementet jobber med helhetlige forvaltningsplaner for natur som en oppfølging av naturmangfoldmeldinga og Granavolden-plattforma. Men samtidig registrerer miljøbevegelsen og de som er opptatt av naturmangfold og bekymret for nedbygging av norsk natur og tap av arter, at regjeringa tar grep som klart går feil vei. Det er nok å nevne liberalisering av utbyggingssaker, overføring av såkalte høstbare viltarter fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet og nå sist forslaget fra Miljødirektoratet, spesielt mht. forskrifter for skadefelling. Om de skulle bli vedtatt, vil det gi mange arter mindre beskyttelse, ikke mer. Ser statsråden den åpenbare motsetningen mellom gode uttalte og skrevne intensjoner i naturmangfoldloven og Naturpanelets advarsler på den ene siden og regjeringas nevnte forvaltningsgrep på den andre?
 • Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2019-2020)

  Datert: 24.10.2019

  Til behandling

  Norge har en god dekning av optikere i hele landet. De fleste bor nærmere en optiker enn en øyeavdeling. Hos optiker kan mange utfordringer avdekkes og løses. Optikere er godt kvalifiserte fagpersoner som faglig jobber med synsundersøkelser og korrigering av synsavvik. Optikere har høy faglig standard og moderne utstyr. Bransjen er profesjonell og driver et aktivt kvalitetsarbeid. Dersom optikere får et større ansvar for øyehelse vil flere nordmenn få enklere tilgang på nødvendige kontroller flere steder i landet. Det vil gi mindre reisebelastning, kortere reisetid og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene. Er statsråden enig i at optikerne kan få et større ansvar for oppfølgingen av øyehelsen i Norge?
 • Interpellasjon fra Ruth Grung (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2019-2020)

  Datert: 23.10.2019

  Til behandling

  Dyrking av tare har potensial til å bli en betydelig kystnæring. SINTEF har estimert en produksjon på 20 millioner tonn innen 2050, med en årlig verdi på 40 milliarder kroner. Det representerer store muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Det bør være et mål for Norge å ta en større del av det europeiske markedet på ca. 900 tonn tørrstoff. Tarenæringen i Norge er i en sårbar og kritisk oppstartsfase. Hvordan vil statsråden gi nødvendig drahjelp slik at tarenæringen blir en ny bærekraftig og lønnsom marin næring?
 • Interpellasjon fra Jon Gunnes (V) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 6 (2019-2020)

  Datert: 17.10.2019

  Til behandling

  Om å bidra til at norske hurtigbåter blir mer klimavennlige og, til at flere norske grønne arbeidsplasser skapes
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 5 (2019-2020)

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  2019 er villaksens år. Vänern-laksen er en genetisk unik laksestamme i Vänern, Klarälven og Femund-/Trysilelva. Laksen har forsvunnet fra store deler av vassdraget pga. kraftverksutbygging. Et prosjekt hos fylkesmannen i 2015 slo fast at laksen kan komme tilbake. Potensialet er at Trysilelva kan bli en av Skandinavias beste lakseelver. Laksen tilbake i fri vandring er en svært viktig miljøsak, og er en viktig ivaretagelse av artsmangfold, kultur og mulighet for næringsutvikling i bygdene langs vassdraget på den 40 mil lange strekningen fra Karlstad til Femunden. Det krever bl.a. passasjer forbi de 11 kraftverkene som laks og smolt i dag ikke klarer å passere, og tett samarbeid med Sverige. INTERREG-prosjektet "Två länder – én elv" løper frem til mars 2020. Hvordan samarbeider regjeringen med svenske myndigheter for å få tilbake laksen i Trysilelva, og hva vil regjeringen gjøre videre når det pågående prosjektet utløper i 2020?
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes Emblemsvåg (H) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2019-2020)

  Datert: 02.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om oppfølging av vedtaket fra Nordisk råd om en felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier, for å stimulere til flere internasjonale kliniske studier i Norge og Norden
 • Interpellasjon fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2019-2020)

  Datert: 30.09.2019

  Besvart: 22.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om mistru og tap av tillit til sentrale styresmakter i samband med utbygginga av vindkraft, som mange borgarar opplever som statleg godkjende overgrep mot natur og menneske
 • Interpellasjon fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 2 (2019-2020)

  Datert: 21.06.2019

  Besvart: 08.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre sangens plass i skolen
 • Interpellasjon fra Masud Gharahkhani (A) til utviklingsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2019-2020)

  Datert: 11.04.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om initiativer for at Norge i større grad enn i dag stiller opp for utviklingsland som har tatt imot 85 pst. av verdens flyktninger