Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Alle (1 - 20 av 30)
 • Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 30 (2018-2019)

  Datert: 18.01.2019

  Til behandling

  Navs statistikk viser en økt avgang fra arbeidsavklaringspenger med nesten 20 pst. de tre første kvartalene i 2018. Statsråden har i tidligere svar til Stortinget avvist at den overraskende sterke nedgangen i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (dels) kan skyldes en intern innstramming av unntaket fra varighetsbestemmelsene året før Stortinget strammet inn reglene. Verken lov, forskrift, rundskriv eller praksis ble endret. Interne varsler, som Nav avviser kjennskap til, viser imidlertid til en intern innstramming i praksis da rundskriv for § 11-10 Varighet ble endret i juni 2016. En av varslerne satt da med fagansvar i en enhet med vedtaksansvar for 1/3 av alle mottakere av arbeidsavklaringspenger og må antas å ha god kjennskap til interne forhold. Vil statsråden ta ytterligere initiativ til å avklare om slik innstramming faktisk har skjedd, med eller uten avklaring fra departementet, og i så fall revurdere sin beslutning om ikke å vurdere justeringer i reglene nå?
 • Interpellasjon fra Eirik Sivertsen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 29 (2018-2019)

  Datert: 17.01.2019

  Til behandling

  Fiskefartøyet "Northguider" grunnstøtte 28. desember under reketråling i Hinlopenstredet. Alle de 14 om bord ble reddet i en dramatisk redningsaksjon. Det var en situasjon som var ventet. Med stadig økende økonomisk aktivitet på og rundt Svalbard, samt i havområdene opp mot Nordpolen, vil det skje ulykker. Gjennom en bindende avtale i Arktisk råd har Norge tatt på seg forpliktelser til å ha en beredskap i disse områdene. Prosjektet SARiNOR har de siste årene dokumentert at det er et betydelig gap mellom de kravene som stilles til beredskap, utstyr mv., og den faktiske situasjonen. Hva vil regjeringen gjøre for å lukke gapene mellom den faktiske og ønskede situasjonen?
 • Interpellasjon fra Marianne Synnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2018-2019)

  Datert: 08.01.2019

  Til behandling

  Regjeringen har store ambisjoner for kvaliteten i høyere utdanning. I 2016 la regjeringen frem stortingsmeldingen "Kultur for kvalitet i høyere utdanning". Med denne meldingen ga regjeringen universitetene og høgskolene flere verktøy og rammer som trengs for å heve kvaliteten. Siden da er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning revidert, og utdanningskvalitet har fått en tydeligere plass i denne. Hvordan jobber statsråden videre med å følge opp kvalitetsmeldingen, og er det andre tiltak enn de nevnt i kvalitetsmeldingen statsråden vil ta initiativ til for å heve kvaliteten i høyere utdanning?
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 27 (2018-2019)

  Datert: 04.01.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Besvart: 15.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om utvikling av Fjellregionen og Valdres med næringsliv, samferdselsprosjekt, styrking av fylkeskommunen og statlege arbeidsplasser
 • Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 25 (2018-2019)

  Datert: 19.12.2018

  Til behandling

  Stortingsrepresentanter som deltar i internasjonale parlamentarikerforsamlinger, utfører et viktig arbeid. I OSSE arbeides det strategisk og iherdig med å realisere de forpliktelser medlemslandene har sluttet seg til. I OSSE PA er det en gjennomgående skuffelse over at ikke flere medlemsland følger opp det som vedtas. Det er en utfordring at OSSEs konsensusregler blir brukt til å blokkere at noe gjøres. Feltkontor er nedlagt i regioner som har størst behov for tilstedeværelse og oppfølging. I en tid der sterke motkrefter til menneskerettigheter, dialog og demokrati synes å samordne og styrke seg, er arbeidet og valgobservasjoner i OSSEs regi en viktig motkraft. Hvordan følger regjeringen opp saker fra OSSE, og hva mener ministeren kan gjøres for å styrke OSSEs tre dimensjoner i regjeringens utenrikspolitiske arbeid opp mot andre stater som blokkerer og motarbeider OSSEs verdigrunnlag?
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Interpellasjon nr. 24 (2018-2019)

  Datert: 18.12.2018

  Til behandling

  Norges forskningsråd har gått sammen med forskningsrådene i 13 andre land samt Europakommisjonen og Det europeiske forskningsrådet (European Research Council, ERC), Wellcome Trust og Gates Foundation om et initiativ til å kreve full åpen tilgang til alle artikler fra forskning som er finansiert av alle disse institusjonene, fra 1. januar 2020, omtalt som Plan S. Åpen tilgang til forskningsresultater er et gode, men noen forskere er bekymret over at land som Tyskland, USA og Kina ikke er med, og at dette kan gjøre det krevende å få publisert forskning og vanskeliggjøre internasjonalt forskningssamarbeid. Andre frykter mer statlig styring og mindre akademisk frihet for forskerne. Hva tenker statsråden om utfordringene som påpekes, og hvordan kan vi sikre at hensynene til likebehandling, uavhengighet og kvalitet ivaretas?
 • Interpellasjon fra André N. Skjelstad (V) til landbruks- og matministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2018-2019)

  Datert: 11.12.2018

  Besvart: 08.01.2019 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Om framtidens eksportmarkeder for norske landbruksvarer, og tiltak for å gjøre norsk sau til en eksportsuksess på lik linje med norsk laks
 • Interpellasjon fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2018-2019)

  Datert: 03.12.2018

  Besvart: 17.01.2019 av kultur- og likestillingsminister Ola Elvestuen

  Om å tilkjenne beitebrukere i Nord-Østerdal full kompensasjon for ekstrakostnader ved ulveangrep, på lik linje med beitebrukere på Hadeland
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2018-2019)

  Datert: 29.11.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fredag den 23. februar 2018 tidlig om morgenen ble en familie med tre barn hentet ut fra et hus på Fitjar i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge en anmeldelse av Politiets utlendingsenhet (PU) til Spesialenheten for politisaker utøvde politiet betydelig maktbruk ved aksjonen, blant annet ved å bryte opp inngangsdøren og tråkke opp i sengen der familien sover. Tidligere statsråd Sylvi Listhaug har også bekreftet at politiet var bevæpnet. Familien beskriver også at våpen var trukket ut av hylsteret. 21. september ble en afghansk familie på seks, blant annet en alvorlig syk far, hentet av politiet på Heiane mottak. Et stort antall politibiler og rundt 30 politifolk ble benyttet. I et brev til PU sier Stord kommune at "politiet nærmast 'okkuperer' bustadblokka på mottaket", referert fra Stord24 2. oktober 2018. Hvorfor mener statsråden at denne typen maktbruk og våpenbruk er riktig ved uttransportering av barnefamilier?
 • Interpellasjon fra Himanshu Gulati (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2018-2019)

  Datert: 15.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om tiltak for å bekjempe og forhindre ungdoms- og gjengkriminaliteten som har utviklet seg i Oslo den siste tiden
 • Interpellasjon fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 19 (2018-2019)

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om kvinners abortrettigheter hvis abortloven § 2 tredje ledd bokstav c erstattes med en ny paragraf etter forhandlinger mellom regjeringen og KrF
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor det er gunstigere å investere i eiendom enn i industri og øvrig næring
 • Interpellasjon fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 27.11.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om elendige forhold på fiskebåter som høster i norsk økonomisk sone, og at Kystvakta, som skal håndheve reglene i norske farvann, har svært begrenset kapasitet
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 05.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om at mange pasientar med behov for langvarige og koordinerte tenester ikkje får god nok oppfølging i sjukehus og opplever fragmenterte tenester
 • Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Interpellasjon nr. 15 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Amming er eit av dei mest effektive tiltaka vi har for å fremme helse og førebygge sjukdom i befolkninga. Amming blir også av WHO løfta fram som eitt av få kostnadseffektive tiltak for å redusere risikoen for ikkje-smittsame sjukdomar. Morsmjølk styrker immunforsvaret og reduserer risikoen for infeksjonar, overvekt og diabetes. For mor reduserer amming risikoen for brystkreft og truleg eggstokkreft. Innføringa av ei tredeling av foreldrepermisjon etter fødsel har ført til ein stor debatt om faren for at likestillingstiltaket vil gå ut over amminga til mor etter fødselen. I tillegg opplever mange kvinner lita ammehjelp på sjukehus og i kommunen etter fødselen på grunn av knapp bemanning og for få jordmødre i kommunane. Kva gjer regjeringa for å hindre at tredelinga av permisjonen går ut over mor si moglegheit for å amme, og korleis vil regjeringa sørge for meir hjelp og støtte til amming, slik at fleire barn får morsmjølk?
 • Interpellasjon fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2018-2019)

  Datert: 09.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om at regjeringen har liberalisert saksbehandlingen i utbyggingssaker og akselerert nedbyggingen av norsk natur, og om å ta grep for å snu denne utviklingen
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 13 (2018-2019)

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om en ny bred analyse av politiets framtidige oppgaver og kapasitetsbehov, bl.a. med henvisning til redusert opptak til Politihøyskolen fra 2018
 • Interpellasjon fra Guri Melby (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2018-2019)

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 27.11.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om å sikre at alle barn har et barnehagetilbud med god kvalitet, uavhengig av om barnehagen er privat eller offentlig
 • Interpellasjon fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Interpellasjon nr. 11 (2018-2019)

  Datert: 02.11.2018

  Besvart: 04.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om et taktskifte i politiets etterforskning av familievold, voldtekt og seksualovergrep mot barn, og om styringsverktøy for å sikre prioritering av området