Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 141)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2200 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  I forbindelse med en sak om sosial dumping i landbruket der den allmenngjorte tariffavtalen er brutt, uttaler Arbeidstilsynet at de ikke har virkemidler de kan bruke. Siden regjeringen fjernet kollektiv søksmålsrett må det reises privat sak for å få etterbetalt lønn. Sosial dumping er ekstremt lønnsomt og må medføre straff. Innser statsråden nå behovet for kollektiv søksmålsrett og skal ikke reaksjoner som overtredelsesgebyr, tvangsmulkt og politianmeldelse brukes i slike saker og i så fall hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2196 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere en presisering av regelverket for å unngå forskjellbehandling i NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2193 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Mener statsråden det er adgang til å reservere seg mot arbeid av religiøse og/eller ideologiske årsaker og likevel motta dagpenger, og vil statsråden mene Stortingets vilje oppfylles av Nav med uttalelsene fra Nav og funn som presenteres?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2178 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Har det blitt flere unge også det siste året, og i så fall hvor mange flere?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2106 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke beredskapsplaner forelå i departementet og NAV da coronaen inntraff og hvilke forberedelser ble gjort i de 3 ukene før regjeringen stengte ned Norge den 12. mars ?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2097 (2019-2020)

  Innlevert: 29.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er det tilfelle at NAV automatisk avslår overføring av omsorgsdager mellom samboere av samme kjønn, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at NAVs rutiner for saksbehandling ikke diskriminerer på bakgrunn av legning?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2044 (2019-2020)

  Innlevert: 25.06.2020

  Sendt: 26.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange permitterte har ikke fått utbetalt lønnskompensasjon i løpet av juni, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre at de som fortsatt ikke har fått lønnskompensasjon eller dagpenger raskt får pengene de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2039 (2019-2020)

  Innlevert: 24.06.2020

  Sendt: 25.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Navs praktisering av regelverket for unntak fra varighetsbestemmelsene når det gjelder arbeidsavklaringspenger, bringes i samsvar med kjennelser fra Trygderetten som viser at Nav har praktisert regelverket for strengt, og hva vil han gjøre for at avslag som følge av feil lovfortolkning blir rettet opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1994 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 26.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden sørge for at også eksperter og faglært arbeidskraft utenfor EØS får anledning til å komme til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1993 (2019-2020)

  Innlevert: 19.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at personer som har fått utsatt planlagte operasjoner slik at perioden for å motta sykepenger overskrides, ikke taper økonomisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1975 (2019-2020)

  Innlevert: 18.06.2020

  Sendt: 18.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva mener statsråden med begrepet ''garatiinntekt, helsebasert ytelse'', og kan statsråden gi en presisering av dette begrepet?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2019-2020)

  Innlevert: 17.06.2020

  Sendt: 17.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden vurdere om permitterte taxisjåfører kan innrømmes en tilsvarende ordning med føring av meldekort, som i landbruket?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1935 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden ta initiativ til likestilling mellom ektepar/registrerte partnere og samboere når det gjelder rettigheter til etterlattepensjon i offentlige og private tjenestepensjonsordninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1929 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har regjeringen vurdert å gjøre om på beslutningen om å beregne lønnskompensasjonsordningen for permitterte etter at det ble klart at man ikke ville få på plass en automatisert ordning for utbetaling av ytelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1871 (2019-2020)

  Innlevert: 10.06.2020

  Sendt: 10.06.2020

  Besvart: 15.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Har regjeringen planer om å utvide adgangen til permittering til 52 uker, og dersom svaret er nei, hva er begrunnelsen for det?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1869 (2019-2020)

  Innlevert: 10.06.2020

  Sendt: 10.06.2020

  Besvart: 17.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden redegjøre for status for etableringen av ELA og hvordan Stortinget vil bli involvert i avgjørelse av norsk medlemskap og rolle?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2019-2020)

  Innlevert: 09.06.2020

  Sendt: 09.06.2020

  Besvart: 16.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva synes arbeids- og sosialministeren om at hans egen statssekretær brøt smittevernreglene og at departementet dermed er med på å bryte regjeringens egne regler, utsette folk for smitterisiko og fare for nye inngripende tiltak der folk kan miste jobben?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Besvart: 10.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er statsråden enig i at alle former for lønnstyveri slik det er definert av Fagforbundet skal inngå i en eventuell ny straffebestemmelse, og vil regjeringen sikre at det blir prioritert tilstrekkelig ressurser til tilsyn og etterforskning av lønnstyveri?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1813 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Besvart: 08.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil regjeringen reversere kuttene i ordningen med lønnsgaranti ved konkurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 08.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil regjeringen gjøre for å forhindre at flere unge faller utenfor arbeidslivet som følge av økonomisk krise og økt ledighet?