Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og sosialministeren ASD (1 - 20 av 153)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2931 (2020-2021)

  Innlevert: 02.09.2021

  Sendt: 03.09.2021

  Besvart: 13.09.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  I dag kom nyheten om at vi blir stående på trinn tre, etter at statsministeren uttalte at regjeringen feilberegnet og nå tar tak i situasjonen. 1. oktober går kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere ut. Vil statsråden sikre en forlengelse av denne ordningen som en følge av at situasjonen nå har endret seg, slik at kunstnere og andre som er avhengig av denne ordningen fortsatt kan sikres noe å leve av?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2894 (2020-2021)

  Innlevert: 28.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 03.09.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan vil statsråden følge opp signalene fra partiene som utgjør et flertall på Stortinget, knyttet til forlengelse av permitteringsperioden utover 1. oktober, slik det blant annet fremkommer hos NRK 28. august?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2833 (2020-2021)

  Innlevert: 18.08.2021

  Sendt: 18.08.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 25.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til statsministerens uttalelser i TV2 og engasjement for MIKI-senteret, blant annet som storesøster. Hva har statsministeren gjort for å følge opp engasjementet hun viste i den konkrete saken i TV2?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2830 (2020-2021)

  Innlevert: 17.08.2021

  Sendt: 18.08.2021

  Besvart: 26.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvis de midlertidige endringene i permitterings- og dagpengeregelverket ikke forlenges - hvor mange personer ligger an til å gå over henholdsvis maksimal permitteringsperiode og maksimal stønadsperiode for dagpenger 1. oktober, og hvor mange vil fra denne datoen få redusert dagpengesatsen fra 80 til 62,4 prosent for inntekt opp til 3G?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2819 (2020-2021)

  Innlevert: 15.08.2021

  Sendt: 16.08.2021

  Besvart: 23.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange pensjonister har en pensjon som er lavere enn EUs fattigdomsgrense?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2803 (2020-2021)

  Innlevert: 13.08.2021

  Sendt: 13.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilke, om noen, konkrete tiltak har blitt vedtatt og hva er i så fall status for implementering av disse, for å adressere problemstillinger i førstelinja og internt i NAV som kan bidra til å hindre at en ny trygdeskandale skal finne sted i framtida, og hva har regjeringen gjort siden oktober 2020 for å sikre at henstillingen fra Stortinget, herunder anmodningen om å inkludere førstelinja og brukerne i dette arbeidet, blir oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2789 (2020-2021)

  Innlevert: 11.08.2021

  Sendt: 12.08.2021

  Besvart: 20.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor langt har arbeidet kommet med «snarest» vedtaket fra Stortinget i juni d.å. som skal skjerme uføre fosterhjemsforeldre fra avkortning av uføretrygden og når kan vi forvente at det er en permanent eller midlertidig overgangsløsning på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2786 (2020-2021)

  Innlevert: 11.08.2021

  Sendt: 11.08.2021

  Besvart: 17.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Høgsterett slo fast den 2. juli det same som EFTA-domstolen allereie hadde konkludert med, at trygdeskandalen strekk seg attende til 1994. Regjeringa sitt lovutval konkluderte i juni med at folketrygdlova må endrast. Stortinget har bede regjeringa kome attende med ei endeleg avklåring av tilhøvet mellom føresegnene i folketrygdlova og EU-regelverket som vil liggja til grunn for handteringa av tidlegare saker. Korleis vil departementet fylgja opp vedtaket i Stortinget frå mars 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2764 (2020-2021)

  Innlevert: 08.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 16.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvordan mener regjeringen personer med utviklingshemming på arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal komme seg til jobb når de nektes hjelp til arbeidsreiser for å kunne delta i tiltaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2757 (2020-2021)

  Innlevert: 07.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 17.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mye er utbetalt i kompensasjon til EØS borgere. Både totalt, fordelt pr måned, land og gjennomsnittlig utbetaling pr mottaker?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2716 (2020-2021)

  Innlevert: 01.08.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 11.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva har ministeren gjort for å sørge for at alle som var ledig i 2020 og hadde krav på ferie med dagpenger eller feriepenger basert på dagpenger, faktisk får det de hadde krav på, og hva vil ministeren gjøre for å sikre at de som hittil ikke har fått sine rettmessige ytelser snarest skal få det de har krav på?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2698 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Når, og hvordan, vil statsråden følge opp stortingets vedtak, og når kan vi forvente at kommisjonens arbeid starter opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2664 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Besvart: 07.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange og hvor stor andel av befolkningen var mottakere av helserelaterte ytelser hvert år fra 2012 til og med 2020, gruppert på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og legemeldt sykefravær som antall tapte årsverk og andel av befolkningen 18-66 år (jfr. figur i prop. 1S (2020-2021))?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2626 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 30.06.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Riksrevisjonens rapport for 2019 viser at Nav ikke har god nok kontroll med tilskudd til arbeidsmarkedstiltakene VTA og AFT. VINN AS Hallingdal har som følge av dette, mottatt krav om konsernorganisering, uten at det er tatt hensyn til bedriftens størrelse og lokale forhold. Vil statsråden ta initiativ til å vurdere om kravet til konsernorganisering praktiseres for strengt og vurdere om de tiltakene Riksrevisjonen har anbefalt, vil kunne fungere bedre både for bedrift og formål, for mindre bedrifter som VINN AS Hallingdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2625 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Viser til svar på spørsmål 55 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 18.5.2021 og ber om en tilsvarende månedlig oversikt over hvor mange personer som har mistet retten på arbeidsavklaringspenger uten å være avklart mot enten arbeid eller uføretrygd siden starten av 2020 og ber om en månedlig oversikt over hvor mange mottakere etter § 11-12 som vil nå ordinær makstid, hvis mulig inkl. vedtatte og foreslåtte forlengelser måned for måned fram til utgangen av 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2606 (2020-2021)

  Innlevert: 26.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Synes statsråden det er rimelig at enkelte pensjonister mister bostøtte i juni grunnet etterbetalt pensjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2601 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 06.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange har nå fått sommerjobb gjennom arbeidsmarkedstiltaket sommerjobb for unge og hvor stor har interessen vært fra arbeidsgivere (Ber om at tallene fordeles per fylke)?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2596 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange arbeidssøkere er det nå i gruppene NAV klassifiserer som «utsatte arbeidssøkere» sammenlignet med før krisen, og hvor stor andel av disse generelt og per undergruppe mottar arbeidsmarkedstiltak eller tar utdanning sammenlignet med hele gruppen arbeidssøkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2554 (2020-2021)

  Innlevert: 24.06.2021

  Sendt: 24.06.2021

  Besvart: 30.06.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvor mange er nå langtidsledige og hvor mange av disse deltar på et arbeidsmarkedstiltak, og hvordan er disse tallene sammenlignet med tidligere kriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2550 (2020-2021)

  Innlevert: 23.06.2021

  Sendt: 24.06.2021

  Besvart: 02.07.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Stortinget vedtok ved behandling av Prop. 184 L (2020-2021) nye lovregler om fastsettelse av virkningstidspunkt for uføretrygd, i kraft fra 18. juni 2021. Nye regler tilsvarer praksis fra 2016, etablert ved intern instruks i Nav i strid med dagjeldende lovbestemmelser. Hvor mange mottakere har tapt hvor mye på Navs ulovlige praksis fra 2016 til 18. juni 2021, og hva vil statsråden gjøre for at de det gjelder, skal få etterbetalt det de etter gjeldende bestemmelser i denne perioden hadde krav på?