Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 39)
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1232 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Til behandling

  Hvilke situasjoner er det kommunelovens § 41 nr. 2 er ment å skulle dekke, hva er innholdet i og rekkevidden av bestemmelsen, og kan kommunene (og fylkeskommunene) reservere seg mot å utbetale ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste etter bestemmelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1229 (2018-2019)

  Innlevert: 15.03.2019

  Sendt: 15.03.2019

  Til behandling

  Unges klima og miljøengasjement må anerkjennes og gis avgjørende vekt i beslutninger på alle nivå. De langsiktige konsekvensene av alle vedtak må stå seg i møtet med kravet om 0-utslipp og ivaretakelse av biologisk mangfold. Daglig tas det beslutninger som ikke er i tråd med disse kravene. Hvilke konkrete tiltak vil regjeringen igangsette for å tilrettelegge for økt deltakelse blant unge mennesker i by- og tettstedsutvikling og arealplanlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Camilla Strandskog (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1191 (2018-2019)

  Innlevert: 12.03.2019

  Sendt: 12.03.2019

  Besvart: 20.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Fylkenes og kommunenes inntektssystem er endret i forrige stortingsperiode. Hvilke utslag har dette hatt for Oslo? Jeg ber også om en oversikt over vekst i Oslo kommunes frie inntekter i perioden 2013-2017, sammenlignet med årene 2005-2013 og 2009-2013.
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1183 (2018-2019)

  Innlevert: 05.03.2019

  Sendt: 11.03.2019

  Besvart: 18.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  30. mai 2017 ba Stortinget regjeringen sikre beboere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt for elbil. Det har nå gått snart to år siden saken ble vedtatt. Det å mangle mulighet til lading hjemme er en stor terskel for å kjøpe elbil. Når vil ministeren innføre det nye lovverket slik at folk som bor i borettslag og sameier får rett til å lade elbil?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1111 (2018-2019)

  Innlevert: 01.03.2019

  Sendt: 01.03.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 08.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Arbeidet med samanslåing av fylker er i gong. Det viser seg at samkøyring av administrasjonar og tenestar gir store kostnadar. Nytt fylkeshus på Hamar for Innlandet fylkeskommune kan koste ein halv milliard kronar. Korleis ynskjer statsråden at omorganisering, flytting og eventuelle nye bygg skal bli finansiert, kva skal prioriterast ned, og korleis har regjeringa tenkt til å bidra?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1102 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 08.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Fylkesmannen i Nordland har to ganger protestert mot selskapet Svaice ønsker å selge isbiter fra Svartisen til restauranter og barer over hele verden. Grunnen har vært at uttaket er et for stort miljøinngrep i sårbar isbre natur. Isbreene ble i november 2018 karakterisert som sårbare pga klimaendringene av Artsdatabanken. Nylig trakk Fylkesmannen protesten sin. Er dette et resultat av regjeringens ønske om at staten i mindre grad skal gripe inn mot miljøskadelige vedtak fattet lokalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1101 (2018-2019)

  Innlevert: 28.02.2019

  Sendt: 28.02.2019

  Besvart: 11.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilke konkrete bestillinger og oppdrag har regjeringen gitt statlige direktorater og enheter som berøres av omorganiseringsreformer på at omorganiseringer som er i prosess skal hensynta hverandre når det kommer til målet om lokalisering av kompetanse og arbeidsplasser i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1087 (2018-2019)

  Innlevert: 26.02.2019

  Sendt: 27.02.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 11.03.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er statsministeren enig i at regjeringen ikke har fulgt godt nok opp løftene om statlige arbeidsplasser til Arendal og dagens Aust-Agder i forbindelse med fylkessammenslåingen, og hvilke grep vil hun i så fall ta for å følge opp dette bedre?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2018-2019)

  Innlevert: 21.02.2019

  Sendt: 22.02.2019

  Besvart: 28.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva viser den sist tilgjengelige oversikten over utviklingen i antall ansatte i departementer og direktorater, både justert og ikke justert for omorganiseringer, og hvordan har utviklingen i organisasjonsformer innenfor statsforvaltningen vært fra 2013 og frem til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:917 (2018-2019)

  Innlevert: 07.02.2019

  Sendt: 08.02.2019

  Besvart: 18.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden legge frem en oversikt over alle statlige etater, direktorater og statsforetak som er opprettet etter 16. oktober 2013?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:817 (2018-2019)

  Innlevert: 25.01.2019

  Sendt: 28.01.2019

  Besvart: 04.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I hvilke deler av statlig sektor planlegger regjeringa å nedbemanne eller omorganisere fram mot 2021, og i hvilke virksomheter kommer de største kuttene?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:807 (2018-2019)

  Innlevert: 25.01.2019

  Sendt: 25.01.2019

  Besvart: 30.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I intervju i Nordkapp radio og NRK Nordland hevder stortingsrepresentant Per Willy Amundsen at den nye regjeringserklæringen stopper ordningen med konsultasjoner mellom Sametinget og kommuner, slik regjeringen har foreslått i Prop. 116 L (2017-2018)Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Medfører dette riktighet og vil regjeringen i så fall trekke tilbake de aktuelle forslagene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:776 (2018-2019)

  Innlevert: 21.01.2019

  Sendt: 22.01.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 29.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilke kriterier er det som gjelder for tildeling av fergeavløsningsmidler for fylkesfergesamband?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:720 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil regjeringa endre forskrifta for Merkurprogrammet slik at fleire nærbutikkar kan søkje om og få støtte, enten ved å endre avstandskravet eller ved at det kan brukast skjønn ?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:716 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva vil statsråden gjøre for at statsansatte skal kunne bestille togreiser like enkelt som de i dag kan bestille flyreiser og leiebiler?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:687 (2018-2019)

  Innlevert: 07.01.2019

  Sendt: 08.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kommunal Rapport har dokumentert at i 27 av 100 undersøkte kommuner har det blitt avholdt møter der administrasjon og politikere har møttes for å diskutere budsjettet uten offentlig innkalling, saksliste og protokoll slik kommuneloven krever. Mener statsråden det er behov for tiltak for å sikre at loven overholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:670 (2018-2019)

  Innlevert: 03.01.2019

  Sendt: 04.01.2019

  Besvart: 11.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Nylig viste Dagsavisen til at antallet ledere ved Folkehelseinstituttet hadde økt med om lag 20 prosent samtidig som man nedbemannet med 20 prosent som følge av blant annet regjeringens såkalte ABE-reform. Har statsråden noen oversikt som viser utviklingen i antall ledere per medarbeider innen statsforvaltningen de siste årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:656 (2018-2019)

  Innlevert: 29.12.2018

  Sendt: 02.01.2019

  Besvart: 07.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden foreta seg noe for å sørge for at flest mulig får en lovlig og hensiktsmessig adresse fra kommunen så raskt som mulig for å hindre eventuelle problemer for de som trenger å finne frem til det riktige huset, særlig blålysetater på utrykning?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:653 (2018-2019)

  Innlevert: 20.12.2018

  Sendt: 21.12.2018

  Besvart: 07.01.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kommuner har anledning til å regulere gamle deponier til boligformål. På Brånåsen i Skedsmo har vi sett at dette har hatt negative konsekvenser for de som bor på det gamle deponiet. Hva foretar statsråden seg for å sikre at beboernes helse, sikkerhet og rettigheter blir ivaretatt når det bygges på eldre avfallsdeponier generelt og på Brånåsen spesielt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Lise Rørvik (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:588 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 20.12.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vurderer statsråden å gjøre endringer i lovverket, eller å innføre kompenserende tiltak/refusjonsordninger slik at fritidskommuner ikke får uforholdsmessig store økonomiske utgifter knyttet til hyttebeboeres helse- og omsorgstjenester?