Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 73)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Kommunene har ansvaret for reguleringsplaner gjennom plan- og bygningsloven. Det har den siste tiden kommet frem flere eksempler hvor det er tillatt boligbygging på tidligere deponier og farene forbundet med dette. Hvem sitter med det juridiske ansvaret i tilfelle erstatningssaker, i de tilfeller hvor kommuner har tillatt bygging av boliger på områder som før har vært deponier, uten at de har kunnet være klar over dette pga. manglende kartlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Vil erfaring med for dårlig IKT-sikkerhet, som gjorde at styret i Helse Sør-Øst (HSØ) 14. juni besluttet å terminere kontrakten om outsourcing av IKT-infrastruktur, få betydning for hvordan regjeringen vurderer outsourcing som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Til behandling

  Er statsråden enig i at Stord kommune kan setje i gong ein prosses med sikte på å lande denne saka på ein fornuftig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Hvilke områder/tjenester i det offentlige er det statsministeren mener at vi er ledende på digitalisering av, og hvilke områder/tjenester i det offentlige er det hvor tempoet på digitalisering nå skal opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Dersom et parti viderefører dagens fylkespartier (jf. struktur med 19 fylker) i en fylkeskommune som er vedtatt sammenslått, men danner felles valgliste i den nye fylkeskommunen i 2019 etter at partiet har satt opp valgliste gjennom et samarbeidsorgan/representantskap, men ikke har felles styre og ikke har etablert noe nytt, formelt partiledd for partiet i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen, hvem kan da skrive under på listeforslaget for at det skal bli godkjent?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1767 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden forsikre om at forutsetningene i avtalen som ligger til grunn for sammenslåingen av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke, der NAV Agders fylkesledd skal legges til Arendal vil bli fulgt opp, og vil hun om nødvendig sørge for at NAV Agders ledelse blir instruert til å følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1740 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I loven om boligsameier som trådte i kraft 1. januar 2018, ble det innført en ny regel: Sameiet må ha vedtekter som sikrer at det er parkeringsplasser tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at personer med slikt behov er sikret tilgang til disse plassene. Kan statsråden redegjøre for hvorfor ikke borettslag har fått innført samme regel?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1734 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ser ministeren at det framstår som om der er tatt kommunaløkonomiske hensyn i strid med rundskriv H 10/15 til inndelingsloven når regjeringen har valgt å trekke en ny kommunegrense der en hverken følger grunnkretser, skolekretser, kirkesogn og valgkretser i nåværende Tysfjord kommune, og heller ikke har lyttet til et flertall av befolkningen i begge de to delene av Tysfjord?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1725 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Nordland har allerede måttet gjennomført kutt i samferdselstilbudet på kysten som følge av endringer i inntektssystemet etter regjeringens omfordeling av økonomiske midler fra Nord-Norge og distriktene. Vil statsråden sørge for at de nye fordelingsnøklene fanger opp spesielle strekninger, eksempelvis sambandet til Træna, en øy med lite folk, men stor verdiskaping - som går over lange og krevende havstrekninger - eventuelt vil statsråden kompensere fylkene varig for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1712 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Regjeringen har besluttet å slå sammen Hamarøy Kommune og deler av Tysfjord Kommune. Beslutningen er gjort selv om de forutgående prosessene er kritisert av de berørte. De involverte kommunene har også betydelige økonomiske utfordringer. I nye Hamarøy ar arbeidet i gang med å etablere et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av språk og kultur, der også Lulesamisk kultur skal ivaretas. Hvordan vil regjeringen sikre at Hamarøy kommune kan ivareta disse forpliktelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2017-2018)

  Innlevert: 29.05.2018

  Sendt: 30.05.2018

  Besvart: 05.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  En gjennomgang av samarbeidsavtalene for de 11 fylkene som er enige om å bli fem fylker fra 2020 har en ting til felles: Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslåingene. Videre gir også alle avtalene et vern mot oppsigelser i flere år fremover. Når Stortingets flertall gikk inn for regionreformen var det en helt klar forventing om at man skulle oppnå besparelser. Hva tenker statsråden om dette oppsigelses- og stillingsvernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1680 (2017-2018)

  Innlevert: 28.05.2018

  Sendt: 29.05.2018

  Besvart: 06.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  1. januar 2018 trådte en endring i eierseksjonsloven i kraft, som fjerner den da lovpålagte rabatten for kjøp av egen leilighet. Dette følger av et vedtak av Stortinget våren 2017, og nå ser en konsekvensene. I Dagsavisen 26.mai kunne vi lese om en beboer i Hagegata 31, som skal selges, som ikke har råd til å kjøpe egen leilighet. Vil statsråden se på konsekvensene av stortingsvedtaket og vurdere å legge fram et nytt forslag som sikrer prisreduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1654 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 25.05.2018

  Besvart: 01.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvor mange kommunikasjons-, informasjons- og samfunnskontaktmedarbeidere finnes det i staten, inkludert både indre og ytre etater?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1649 (2017-2018)

  Innlevert: 24.05.2018

  Sendt: 24.05.2018

  Besvart: 01.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva er årsaken til arbeidet med statlig plan for E39 Lyngdal Vest - Ålgård trekker slik ut i tid, og når vil departementet ferdigstille arbeidet slik at Nye Veier kan ta prosjektet videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1598 (2017-2018)

  Innlevert: 15.05.2018

  Sendt: 16.05.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 28.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilke andre tiltak har regjeringen til vurdering som gjør at det ikke lenger er behov for et seriøsitetsregister som foreslått i byggenæringens rapport «Enkel å være seriøs»?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1585 (2017-2018)

  Innlevert: 14.05.2018

  Sendt: 15.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilken forskning (annet enn rapporten fra UCLA som omtales i rapporten Arbeidsformer i fremtidens regjeringskvartal-miljø, teknologi og samhandling) legges til grunn når statsråden hevder at aktivitetsbaserte arbeidsplasser er både billigere og mer effektive for forskere og andre ansatte i staten, enn andre løsninger, som for eksempel cellekontor?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1570 (2017-2018)

  Innlevert: 11.05.2018

  Sendt: 14.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden legge frem oversikt over antallet statlige arbeidsplasser i hvert fylke i 2013 og 2018, oversikt over hvert fylkes relative andel av alle statlige arbeidsplasser i Norge i 2013 og 2018, og hvor mange statlige arbeidsplasser som var lokalisert i de fem største byene i Norge i 2013 og i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1565 (2017-2018)

  Innlevert: 11.05.2018

  Sendt: 11.05.2018

  Besvart: 23.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Det siste året har det blitt 2400 fleire statlege arbeidsplassar i dei fire største byane, medan det til samanlikning har blitt 5 færre i eit fylke som Sogn og Fjordane. Er statsråden nøgd med denne utviklinga?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1513 (2017-2018)

  Innlevert: 04.05.2018

  Sendt: 07.05.2018

  Besvart: 15.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Deler av boligfeltet på Holt-Vestvollen i Skedsmo er bygd over det nedlagte Brånåsen søppeldeponi. Det er konstatert lekkasjer av gass fra deponiet i boliger på feltet. Hvordan regulerer lovverket ansvar ved regulering av boligfelt på områder som kan utgjøre helsefare for de som bor der, hvordan reguleres gjennom lov eller forskrift eventuelle erstatninger for de som er berørt, og mener statsråden det er behov for endring i lov eller forskrift for å tydeliggjøre ansvarsforholdet i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1455 (2017-2018)

  Innlevert: 27.04.2018

  Sendt: 27.04.2018

  Besvart: 03.05.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil statsråden gjøre kommunene i Akershus rustet til å møte befolkningsvekst og investeringsbehov, og er det aktuelt å definere flere av kommunene som presskommuner?