Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 10 av 10)
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:201 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Til behandling

  Lavangen kommune fulgte regjeringens oppfordring om å bosette flyktninger for noen år siden. De tok opp husbanklån og bygde boliger. Etter innstrammingene i flyktning- og asylpolitikken sitter nå kommunen igjen med tomme boliger som de ikke får lov av Husbanken å leie ut til andre eller omdisponere - og en millionregning. Hva vil statsråden gjøre for Lavangen og andre kommuner som nå taper på å ha fulgt myndighetens oppfordring?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:161 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Til behandling

  Kan statsråden sikre at kravet til 80 prosent energifleksible varmesystemer i bygg i større grad gjenspeiler reelt behov ved at kravet inkluderer baderomsoppvarming, og kan statsråden forsikre om at forskriften kommer på plass fra 1. januar 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Til behandling

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt og den tilhørende innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen, Innst. 300 S (2016-2017). Ble følgende forslag enstemmig vedtatt - «Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene.» Når og på hvilken måte vil ministeren følge opp dette vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:115 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Hva mener statsråden om avdekkingen av systematiske lønnsforskjeller for helsefagarbeidere i kommersielle og offentlige sykehjem i Oslo, og har han oversikt over hvorvidt dette lønnsgapet ikke gjelder generelt i landets kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:100 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Meiner statsråden at det å ha ei mor som deltidsansatt ved ein skule er tilstrekkelig lovforståelse til at reglane om habilitet kan la eit folkevald organ gjera vedtak om at ein folkevald er ugild?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 16.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Jeg har merket med at statsråden i media har varslet en eventuell gjennomgang av saken når det foreligger en redegjørelse fra fylkesmannen i Hedmark. Når vil redegjørelsen fra fylkesmannen foreligge, hvordan vil en gjennomgang av saken fra statlige myndigheter bli organisert og hvordan vil statsråden holde Stortinget informert?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden utarbeidelsen av Prop. 116 L (2017-2018) "Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)" oppfyller kravet til høring som oppstilles etter Utredningsinstruksen, og på hvilket grunnlag har hun i så fall valgt å fravike instruksens høringskrav?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2018-2019)

  Innlevert: 01.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 05.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Saken om en omkjøringsvei på Karmøy i Rogaland, Fv. 47 Åkra sør-Veakrossen, blitt en prøvestein på regjeringens respekt for Naturmangfoldsloven. Fylkesmannen kom med sine innsigelser (for andre gang), men KMD, godkjente planen i 2016. Dette vedtaket ble i vår påklaget til Sivilombudsmannen av en rekke grunneiere og organisasjoner. Sivilombudsmannen kom nylig med en knusende dom over KMDs vedtak. Ser statsråden denne saken som et ledd i en ønsket utvikling eller vil hun se på den med nye øyne?