Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 55)
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1057 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hvor mange ansatte i departement, direktorat og statlig sektor for øvrig har i dag kommunikasjon eller informasjon som sin hovedarbeidsoppgave?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1056 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Til behandling

  Hva var statens samlede utgifter til konsulentbruk i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1033 (2019-2020)

  Innlevert: 23.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Til behandling

  Hvilke kommuner mener statsråden er for små, og hvilke tiltak mener statsråden det er aktuelt å vurdere dersom disse kommunene ikke slår seg sammen frivillig?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden sette opp en tabell som viser hva alle fylkeskommunene får tilført via inntektsystemet til ferger fra 2013 til 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:988 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 24.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har urettmessig mottatt om lag 120 000 kr i etterlønn. Hva ville sannsynligvis vært straffen dersom en trygdemottaker urettmessig hadde mottatt samme beløp, og unnlatt å umiddelbart melde fra?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:958 (2019-2020)

  Innlevert: 13.02.2020

  Sendt: 14.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden vurdere å opprette Nye Bygg AS, etter modell fra Nye Veier AS, som et supplement og konkurrent til Statsbygg?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:939 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Det vises til pågående prosess rundt ny forskrift til plan og bygningslovens paragraf 2-3. Graveskader er et betydelig samfunnsproblem, og avbrudd utgjør en stor samfunnsøkonomisk kostnad, samtidig som slike skader er en potensiell trussel for samfunnskritisk infrastruktur. Det er har vært et uttalt politisk mål å redusere antall graveskader, og det vises i denne sammenheng til en gledelig utvikling de siste årene. Kan Statsråden garantere at eventuelle endringer i modellen for betaling mellom partene ikke vil medføre økt antall graveskader?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke muligheter ser statsråden for seg for å snu denne trenden og få saksbehandlingstiden ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:931 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva vil konsekvensene av Byggkvalitetsutvalgets rapport være for DIBK sin avdeling for sentral godkjenning på Gjøvik, og vil statsråden sørge for at andre oppgaver innenfor DIBK sine arbeidsoppgaver bli lagt til Gjøvik dersom avdelingen skulle bli lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:923 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor store kostnader har påløpt og vil påløpe fremover i forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylker, når man tar med alle kostnadene til staten og andre offentlige aktører i denne prosessen, og hva regner man med vil bli den samlede kostnaden (påløpte og gjenstående kostnader) bare for sammenslåingen av de to fylkeskommunene på Agder?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:893 (2019-2020)

  Innlevert: 07.02.2020

  Sendt: 10.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Kan statsråden bekrefte at ambisjonen om utbygging av 4 felt og 110 km/t på E39 mellom Lyngdal - Ålgård fortsatt er noe regjeringen står bak, og kan statsråden si noe om når man vil fatte endelig vedtak om trasé?
 • Skriftlig spørsmål fra Linda Monsen Merkesdal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:883 (2019-2020)

  Innlevert: 06.02.2020

  Sendt: 07.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Når kommune nå får flere oppgaver men mindre tilskudd, hva tenker da kommunalministeren skal prioriteres bort?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:875 (2019-2020)

  Innlevert: 06.02.2020

  Sendt: 06.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva er den overordnede begrunnelsen for at kommuner med færre innbyggere med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet får trekk i rammetilskuddet fra staten, er ikke dette en etterlevning fra hvordan ting ble drevet på landsbygda for veldig lenge siden og kunne dette være noe den nye kommunalministeren kunne tenke seg å gå nærmere etter i sømmene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:851 (2019-2020)

  Innlevert: 03.02.2020

  Sendt: 04.02.2020

  Besvart: 12.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Når vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenne reguleringsplan for E18 Langangen-Rugtvedt?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:849 (2019-2020)

  Innlevert: 03.02.2020

  Sendt: 04.02.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 10.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden ta initiativ til at eventuelle endringer av reguleringsregimet av mobilnettet blir satt på vent, og behandlet i sammenheng med den varslede «stortingsmelding om den digitale grunnmuren - mobil og bredbånd»?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:805 (2019-2020)

  Innlevert: 29.01.2020

  Sendt: 30.01.2020

  Besvart: 06.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Er statsråden fremdeles enig med FrP at det lokale selvstyret er viktig og skal vektlegges sterkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:774 (2019-2020)

  Innlevert: 24.01.2020

  Sendt: 27.01.2020

  Besvart: 03.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fra 01.01.2020 ble regionreformen iverksatt for fullt. Hva vil kostnadene og konsekvensene være av å reversere regionreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:772 (2019-2020)

  Innlevert: 24.01.2020

  Sendt: 27.01.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 10.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fleire skuler, kommunar og Vestland fylke saknar omsetting av FN sine berekraftsmål til nynorsk. FN-sambandet fekk midlar frå UNESCO-kommisjonen til å omsette til nordsamisk, og ynskjer seg no finansiering for at måla og skal vere tilgjengelege på nynorsk. Korleis vil statsråden sikre finansiering av omsettinga slik at berekraftsmåla blir å lese på båe målformar i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:737 (2019-2020)

  Innlevert: 20.01.2020

  Sendt: 20.01.2020

  Besvart: 27.01.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Vil statsråden se til at rivning av det viktige kulturminnet Y-blokka ikke blir påbegynt så lenge saken er klaget inn og ligger til behandling hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:720 (2019-2020)

  Innlevert: 17.01.2020

  Sendt: 17.01.2020

  Besvart: 24.01.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Merkur-ordninga er et treffsikkert virkemiddel for butikker i små lokalsamfunn, og statsråden har understreka arbeidet for at støtteordningene skal treffe disse butikkene best mulig. Merkur-styret har poengtert at formålet er viktigere enn tildelingsreglene, og statsråden pekte i dok. Nr. 15:1811 (2018-2019) på at endringer forskrifta skulle ta høyde for uheldige følger av en absolutt grense på 10 km. Nærbutikken Nørstelien i Nordre land har fått støtte tidligere, men har fått avslag på siste søknad – som er påklaga. Hva gjør at denne butikken har blitt omfatta av Merkur-ordninga før, men ikke får støtte nå, selv med endring i forskriften?