Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 20)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Lise Rørvik (V) til helseministeren

  Dokument nr. 15:588 (2018-2019)

  Innlevert: 13.12.2018

  Sendt: 14.12.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Vurderer statsråden å gjøre endringer i lovverket, eller å innføre kompenserende tiltak/refusjonsordninger slik at fritidskommuner ikke får uforholdsmessig store økonomiske utgifter knyttet til hyttebeboeres helse- og omsorgstjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:512 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 10.12.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  For hvilken sum kjøper norske kommuner og den norske stat hhv. varer og tjenester fra private selskap, og anslagsvis hvor stor andel av dette kjøpes fra selskap med eiere registrert i lavskattland etter skatteloven, og hvor stor andel fra land som omfattes av NOKUS-reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:436 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Besvart: 30.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kva er bakgrunnen for at KMD tillet kommunar å budsjettere med driftsinntekter frå reformstøtta året før desse midlane vert utbetalte frå staten og er dette ein praksis KMD vil opne for også for andre statlege utbetalingar?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:432 (2018-2019)

  Innlevert: 22.11.2018

  Sendt: 23.11.2018

  Det er skapt stor bekymring hos både ansatte og ledelse ved Brønnøysundregistrene og Altinn gjennom utydelige utspill om at regjeringen vurderer å flytte hele, eller deler av, Altinn til Difi. Vil kommunal- og moderniseringsministeren i samarbeid med næringsministeren sørge for mer åpenhet rundt dette, og ikke minst snarest få på plass en vurdering som tar inn andre alternativer og konsekvenser av disse, inkludert flytting av arbeidsplasser, før beslutninger tas?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:380 (2018-2019)

  Innlevert: 15.11.2018

  Sendt: 16.11.2018

  Besvart: 23.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden vise til eksempler fra andre land som har gjennomført en regionreform med sammenslåinger som har ført til enten økonomiske innsparinger eller økt demokrati i form av økt medbestemmelsesrett og innflytelse for innbyggerne i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:333 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva er estimert kostnad for flyttingen av Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichman bibliotek, Utenriksdepartementet, NRK Marienlyst, Statens Kunstakademi, Munchmuseet, Lokomotivverkstedet og «Botsen», hver for seg og til sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:323 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden fremskaffe samtlige kartvedlegg til brev fra Harstad kommune/Fylkesmannen i Troms til miljøverndepartementet, i forbindelse med godkjenning av kommuneplanens arealdel: friområde/boligområde Fruhallarn, Harstad kommune (se referanse til brev under begrunnelse)?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:320 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Besvart: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er det rimelig at kommuner som har stilt opp for å løse en nasjonal utfordring knyttet til å bosette flyktninger gjennom å bygge flyktningeboliger, nå må betale deler av tilskuddet tilbake dersom boligene blir solgt eller benyttes til andre formål?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:229 (2018-2019)

  Innlevert: 25.10.2018

  Sendt: 25.10.2018

  Besvart: 02.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I 6 år har landbruket i rød støysone på Ørland ventet på avklaring om støyoppgjøret i forbindelse med etablering av Norges nye kampflybase. Det er avklart at det skal drives landbruk i støysonen. Mener også Kommunal og moderniseringsdepartementet at det er riktig med en ny reguleringsplanprosess i Ørland kommune om ønsket om fleksible og individuelle løsninger skal kunne gis fra Forsvarsbyggs side?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:216 (2018-2019)

  Innlevert: 24.10.2018

  Sendt: 24.10.2018

  Besvart: 31.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan ser statsråden på at Kristiansand kommune lokker studenter til å melde flytting, gjennom å tilby gratis busskort, mener statsråden det er uheldig at Krisiansand kommune velger å styrke sin egen kommuneøkonomien på denne måten, er hun bekymret for de kommunene som nå opplever utflytting av ungdommer og en svekket økonomi som konsekvens av dette tiltaket, og vil statsråden eventuelt følge dette opp på noen måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:201 (2018-2019)

  Innlevert: 19.10.2018

  Sendt: 22.10.2018

  Besvart: 29.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Lavangen kommune fulgte regjeringens oppfordring om å bosette flyktninger for noen år siden. De tok opp husbanklån og bygde boliger. Etter innstrammingene i flyktning- og asylpolitikken sitter nå kommunen igjen med tomme boliger som de ikke får lov av Husbanken å leie ut til andre eller omdisponere - og en millionregning. Hva vil statsråden gjøre for Lavangen og andre kommuner som nå taper på å ha fulgt myndighetens oppfordring?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:161 (2018-2019)

  Innlevert: 17.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden sikre at kravet til 80 prosent energifleksible varmesystemer i bygg i større grad gjenspeiler reelt behov ved at kravet inkluderer baderomsoppvarming, og kan statsråden forsikre om at forskriften kommer på plass fra 1. januar 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:151 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det er konkurransevridende og prinsipielt betenkelig at næringshager som mottar offentlig finansiering fra kommuner og fylkeskommuner blir pålagt et maksimumstak for timepris for konsulenttjenester, samtidig som de konkurrerer om anbud med ordinære private bedrifter - og vil hun ta initiativ til å evaluere næringshageprogrammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:148 (2018-2019)

  Innlevert: 16.10.2018

  Sendt: 17.10.2018

  Besvart: 26.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvordan vil granskingen av andre kommuner legges opp, og hvor mange kommuner vil bli gjenstand for stikkprøver for å avdekke om denne typen maktovergrep mot enkeltmennesker har skjedd i flere kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:133 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt og den tilhørende innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen, Innst. 300 S (2016-2017). Ble følgende forslag enstemmig vedtatt - «Stortinget ber regjeringen utrede en utvidelse av ordningen med byvekstavtaler til å omfatte flere byområder og fortløpende vurdere nye programmer og virkemidler for distriktene.» Når og på hvilken måte vil ministeren følge opp dette vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:115 (2018-2019)

  Innlevert: 12.10.2018

  Sendt: 15.10.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 22.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva mener statsråden om avdekkingen av systematiske lønnsforskjeller for helsefagarbeidere i kommersielle og offentlige sykehjem i Oslo, og har han oversikt over hvorvidt dette lønnsgapet ikke gjelder generelt i landets kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:100 (2018-2019)

  Innlevert: 10.10.2018

  Sendt: 11.10.2018

  Besvart: 18.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Meiner statsråden at det å ha ei mor som deltidsansatt ved ein skule er tilstrekkelig lovforståelse til at reglane om habilitet kan la eit folkevald organ gjera vedtak om at ein folkevald er ugild?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:77 (2018-2019)

  Innlevert: 09.10.2018

  Sendt: 09.10.2018

  Besvart: 16.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Jeg har merket med at statsråden i media har varslet en eventuell gjennomgang av saken når det foreligger en redegjørelse fra fylkesmannen i Hedmark. Når vil redegjørelsen fra fylkesmannen foreligge, hvordan vil en gjennomgang av saken fra statlige myndigheter bli organisert, og hvordan vil statsråden holde Stortinget informert?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:46 (2018-2019)

  Innlevert: 04.10.2018

  Sendt: 05.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden utarbeidelsen av Prop. 116 L (2017-2018) "Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)" oppfyller kravet til høring som oppstilles etter Utredningsinstruksen, og på hvilket grunnlag har hun i så fall valgt å fravike instruksens høringskrav?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:5 (2018-2019)

  Innlevert: 01.10.2018

  Sendt: 02.10.2018

  Besvart: 05.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Saken om en omkjøringsvei på Karmøy i Rogaland, Fv. 47 Åkra sør-Veakrossen, blitt en prøvestein på regjeringens respekt for Naturmangfoldsloven. Fylkesmannen kom med sine innsigelser (for andre gang), men KMD, godkjente planen i 2016. Dette vedtaket ble i vår påklaget til Sivilombudsmannen av en rekke grunneiere og organisasjoner. Sivilombudsmannen kom nylig med en knusende dom over KMDs vedtak. Ser statsråden denne saken som et ledd i en ønsket utvikling eller vil hun se på den med nye øyne?