Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 83)
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2017-2018)

  Innlevert: 10.08.2018

  Sendt: 13.08.2018

  Til behandling

  Har Stortinget og regjeringen fattet et lovlig vedtak om sammenslåingen av Troms og Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2025 (2017-2018)

  Innlevert: 07.08.2018

  Sendt: 08.08.2018

  Besvart: 14.08.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvorfor har det å søke om å bygge hus er blitt dyrere selv om byggeprosessene skulle ha blitt forenklet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2010 (2017-2018)

  Innlevert: 06.08.2018

  Sendt: 06.08.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 13.08.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Yrkesfagene i videregående har gode søkertall for oppstart høsten 2018. Lærlingplass og fagbrev er viktig for å sikre yrkesfagelevene fullført utdanning og en sikker framtid, samt øke motivasjonen og gjennomføringsgraden til elevene. Hvilke mål og krav har statlige etater satt seg for egen virksomhet både internt i egen organisasjon og eksternt gjennom anbud og prosjekter 2010-2018, og i hvor stor grad blir disse målene og kravene levd opp til 2010-2017?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2009 (2017-2018)

  Innlevert: 06.08.2018

  Sendt: 06.08.2018

  Besvart: 08.08.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Merkurprogrammet er viktig for å opprettholde lokalbutikker og møtesteder i spredtbygde områder. Hvorfor har bevilgningene til Merkur falt til tross for økt prisvekst i tidsrommet 2013-2017, hvor formålstjenlig for programmet er det å omorganisering Merkur på nytt, og hvilken framtid ser statsråden for seg at programmet har?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1987 (2017-2018)

  Innlevert: 01.08.2018

  Sendt: 01.08.2018

  Besvart: 08.08.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er ministeren åpen for å ta over oppgaver fra fylkene i sammenslåingsprosessen mellom Finnmark og Troms, slik fylkesrådet i Troms nå ønsker, og hvilke eventuelle lovhjemler har statsråden for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 29.06.2018

  Kommunalministeren har uttalt at hun vil innkalle til møte 13. august i fellesnemnda hun har oppnevnt for å gjennomføre sammenslåingen av Troms og Finnmark. Finnmark fylkesting har besluttet å ikke oppnevne medlemmer til nemnda etter at en folkeavstemming har vist at befolkningen i Finnmark med overveldende flertall ikke ønsker en sammenslåing. Flere partier i Troms har varslet at de ikke vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Vil statsråden, i respekt for lokaldemokratiet, avlyse møtet hun har innkalt til 13. august?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hva er beregnet provenyeffekt for staten i 2018 av den nye avtalen om statens reisesatser, samlet og fordelt på det enkelte satser (kjøregodtgjørelse og ulike diettsatser) og hva vil være helårseffekt av avtalen i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1936 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 26.06.2018

  I en pressemelding sier statsråden at dersom Finnmark står alene med 76 000 innbyggere, vil det langt på vei fjerne muligheten for å overføre flere av de nye oppgavene til fylkeskommunene. Regjeringen har utsatt behandlingen av oppgaveoverføring fra stat til fylkeskommunene og dermed skapt stor usikkerhet om hva som blir gjennomført av ekspertutvalgets forslag. Hvilke konkrete oppgaver planlegger regjeringen å overføre fra staten til fylkeskommunene som Finnmark ikke vil være i stand til å løse som eget fylke?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2017-2018)

  Innlevert: 21.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Besvart: 28.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ministeren har innkalt til første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark, som regjeringa jobber for, 22. juni. I en juridisk tolkning til Troms fylkeskommune legger KMD saksbehandlingsreglene i kommuneloven til grunn for fellesnemnda, men det kan først gjøres når fellesnemnda er valgt av de to fylkestingene, og trer sammen på ordinært vis. Med hvilken hjemmel i inndelingsloven kan ett fylke (Troms) utgjøre fellesnemnda?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Eide kommune har gjort vedtak om nedlegging av Vevang skole. Vedtaket er i strid med kommuneplanen for Eide, der det er vedtatt at skolestrukturen skal ligge fast i planperioden. Eide kommune er vedtatt slått sammen med Fræna kommune. I departementets forskrift om kommunesammenslåingen heter det at vedtatt kommuneplan skal gjelde inntil kommunestyret for den sammenslåtte kommunen vedtar nye planer. Kan Eide kommune til tross for dette gjøre vedtak om endret skolestruktur i strid med sin kommuneplan?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2017-2018)

  Innlevert: 18.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kommunene har ansvaret for reguleringsplaner gjennom plan- og bygningsloven. Det har den siste tiden kommet frem flere eksempler hvor det er tillatt boligbygging på tidligere deponier og farene forbundet med dette. Hvem sitter med det juridiske ansvaret i tilfelle erstatningssaker, i de tilfeller hvor kommuner har tillatt bygging av boliger på områder som før har vært deponier, uten at de har kunnet være klar over dette pga. manglende kartlegging?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 22.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil erfaring med for dårlig IKT-sikkerhet, som gjorde at styret i Helse Sør-Øst (HSØ) 14. juni besluttet å terminere kontrakten om outsourcing av IKT-infrastruktur, få betydning for hvordan regjeringen vurderer outsourcing som virkemiddel for modernisering av offentlig sektor?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 18.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er statsråden enig i at Stord kommune kan setje i gong ein prosses med sikte på å lande denne saka på ein fornuftig måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 21.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvilke områder/tjenester i det offentlige er det statsministeren mener at vi er ledende på digitalisering av, og hvilke områder/tjenester i det offentlige er det hvor tempoet på digitalisering nå skal opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Dersom et parti viderefører dagens fylkespartier (jf. struktur med 19 fylker) i en fylkeskommune som er vedtatt sammenslått, men danner felles valgliste i den nye fylkeskommunen i 2019 etter at partiet har satt opp valgliste gjennom et samarbeidsorgan/representantskap, men ikke har felles styre og ikke har etablert noe nytt, formelt partiledd for partiet i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen, hvem kan da skrive under på listeforslaget for at det skal bli godkjent?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1767 (2017-2018)

  Innlevert: 07.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 27.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden forsikre om at forutsetningene i avtalen som ligger til grunn for sammenslåingen av Aust-Agder fylke og Vest-Agder fylke, der NAV Agders fylkesledd skal legges til Arendal vil bli fulgt opp, og vil hun om nødvendig sørge for at NAV Agders ledelse blir instruert til å følge opp dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1740 (2017-2018)

  Innlevert: 04.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I loven om boligsameier som trådte i kraft 1. januar 2018, ble det innført en ny regel: Sameiet må ha vedtekter som sikrer at det er parkeringsplasser tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og at personer med slikt behov er sikret tilgang til disse plassene. Kan statsråden redegjøre for hvorfor ikke borettslag har fått innført samme regel?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1734 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ser ministeren at det framstår som om der er tatt kommunaløkonomiske hensyn i strid med rundskriv H 10/15 til inndelingsloven når regjeringen har valgt å trekke en ny kommunegrense der en hverken følger grunnkretser, skolekretser, kirkesogn og valgkretser i nåværende Tysfjord kommune, og heller ikke har lyttet til et flertall av befolkningen i begge de to delene av Tysfjord?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1725 (2017-2018)

  Innlevert: 01.06.2018

  Sendt: 04.06.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Nordland har allerede måttet gjennomført kutt i samferdselstilbudet på kysten som følge av endringer i inntektssystemet etter regjeringens omfordeling av økonomiske midler fra Nord-Norge og distriktene. Vil statsråden sørge for at de nye fordelingsnøklene fanger opp spesielle strekninger, eksempelvis sambandet til Træna, en øy med lite folk, men stor verdiskaping - som går over lange og krevende havstrekninger - eventuelt vil statsråden kompensere fylkene varig for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1712 (2017-2018)

  Innlevert: 31.05.2018

  Sendt: 01.06.2018

  Besvart: 12.06.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Regjeringen har besluttet å slå sammen Hamarøy Kommune og deler av Tysfjord Kommune. Beslutningen er gjort selv om de forutgående prosessene er kritisert av de berørte. De involverte kommunene har også betydelige økonomiske utfordringer. I nye Hamarøy ar arbeidet i gang med å etablere et likeverdig tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av språk og kultur, der også Lulesamisk kultur skal ivaretas. Hvordan vil regjeringen sikre at Hamarøy kommune kan ivareta disse forpliktelsene?