Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kommunal- og moderniseringsministeren KMD (1 - 20 av 45)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1159 (2017-2018)

  Innlevert: 14.03.2018

  Sendt: 15.03.2018

  Til behandling

  Hvordan ville de ulike elementene i bostøtten, som inntektsgrenser og boutgiftstak, progresjonspunkt ol, måtte endres dersom bostøtten skulle ha: dersom en like stor andel av befolkningene skulle motta bostøtte som i 2009,- gi uføre bostøtte i samme utstrekning som før omleggingen av uføretrygden, og gi dekningen av boutgiftene hos de som mottar støtte på nivå med boutgiftsdekningen slik den var i 2009?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1131 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det er behov for justeringer av kommunegrensen på Øya Austra og vil statsråden legge fram en sak om eventuell grensejustering for avgjørelse av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1126 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at foreslått ny distriktsindeks vil føre til at vedtatt målsetting bak inntektssystemet til kommunene og regionalpolitikk om tilstrekkelig finansiering av likeverdige tjenestetilbud i hele landet vil nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1048 (2017-2018)

  Innlevert: 28.02.2018

  Sendt: 28.02.2018

  Besvart: 06.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Det finnes flere kommuner i Norge med samme navn, men ingen i samme fylke. I dag finnes Nes kommune både i Akershus og Buskerud, ofte omtalt som «Nes i Akershus» og «Nes i Buskerud» for å unngå misforståelser. Fra 2020 er Buskerud og Akershus en del av Viken fylke, og altså blir det da to «Nes i Viken». Har departementet vurdert dette, og hvordan tenkes dette løst rent praktisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:998 (2017-2018)

  Innlevert: 19.02.2018

  Sendt: 20.02.2018

  Besvart: 27.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er det i tråd med statlige føringer at et statlig aksjeselskap som Avinor, fritt kan utnytte sin monopolstilling til i reguleringsprosessen å hindre andre konkurrerende private i å utøve næringsvirksomhet, og hvilke tiltak vil statsråden ta for å sikre at dette ikke skal skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:933 (2017-2018)

  Innlevert: 12.02.2018

  Sendt: 12.02.2018

  Besvart: 19.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Høringsperioden for ekspertutvalgets rapport om desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene er utvidet fra seks uker til tre måneder. I høringsbrevet heter det: "Etter at regjeringen har mottatt høringsinnspillene vil departementene vurdere forslagene i rapporten." I første omgang sa statsråden at regjeringens forslag til oppgaveoverføring ville bli presentert i Kommuneproposisjonen for 2019. Vil regjeringen fortsatt fremme forslag til oppgaveoverføringen i form av et samlet forslag for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:932 (2017-2018)

  Innlevert: 12.02.2018

  Sendt: 12.02.2018

  Besvart: 16.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Viser til svar på spørsmål nr. 865. Senest i 2017-rundskrivet står det som eksempel: «Videre har kommunen beregnet at den har finansiert totalt 75 timer i egendekning (arbeidsgiverperiode) ved sykemelding knyttet til tjenesteytingen til denne personen, dette legges til kravet med kr. 15.000,-.», rundskriv IS 4/2017 side 8. Endringen i rundskriv for 2018 er derfor en åpenbar innstramming og ikke en presisering, og medfører store tap for flere kommuner. Hvorfor er ikke dette meddelt Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:865 (2017-2018)

  Innlevert: 05.02.2018

  Sendt: 05.02.2018

  Besvart: 08.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Rundskrivet for tilskuddsordningen for særlige ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 16.01.18 gjør store negative utslag for flere kommuner, også tilbakevirkende for 2017. I Eidskog kommune har man foreløpig beregnet et tap på ca. 8 Mill. i 2017 og det vil få store konsekvenser også for 2018. Kongsvinger kommune melder om tap på 10 Mill for 2017. Dette er ikke effekter av økt innslagspunkt for beregningene. Hvor er beslutningen om disse store innstrammingene i ordningen tatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:847 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 02.02.2018

  Besvart: 09.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I november 2017 slo næringsminister Monica Mæland, i svar på skriftleg spørsmål, fast at ho nytta omgrepet «Vestlandet» om dei fire fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Kva fylker meiner kommunalminister Monica Mæland høyrer til Vestlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:845 (2017-2018)

  Innlevert: 02.02.2018

  Sendt: 02.02.2018

  Besvart: 09.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva gjør regjeringa for å sikre at plan- og bygningsloven overholdes i strandsonen, og vil man i revideringen av statlig planretningslinje for strandsonen sikre at den riktige tolkningen av loven kommer fram?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:801 (2017-2018)

  Innlevert: 26.01.2018

  Sendt: 29.01.2018

  Besvart: 06.02.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det vil være forenlig med det nasjonale jordvernmålet om kommuner gis anledning til å bygge ned dyrka mark når alternativer foreligger, slik som Eidsvoll kommune gjør når de nå søker omregulering for å bygge ny barneskole på Tynsåkjordet, og hvilke tiltak vil regjeringen gjennomføre og foreslå for at jordvernmålet kan nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:714 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange ansatte som er omfattet av statlige tariffavtaler inkl. lederlønnsavtalen har høyre lønn enn a) statsministeren b)statsrådene c) stortingsrepresentantene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:700 (2017-2018)

  Innlevert: 12.01.2018

  Sendt: 15.01.2018

  Besvart: 23.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvorfor svekker regjeringen inntektsgrunnlaget og dermed mulighetene for likeverdig velferdstilbud til mange av de mindre kommunene i distrikts-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:673 (2017-2018)

  Innlevert: 10.01.2018

  Sendt: 11.01.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 23.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan har antall stillinger per direktorat utviklet seg de siste fem år, og hvor mange av stillingene er flyttet/etablert utenfor Oslo i denne perioden?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:652 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvorfor utelukker statsråden bruk av samtykkeløsninger for offentlig sektor for å oppnå etterlevelse av «bare én gang»-prinsippet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:644 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 05.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Mener kommunalministeren at vedtaket i fellesnemnda for Viken fylkeskommune om å bygge nye administrasjonsbygg, fremfor å benytte de eksisterende bygg, er i tråd med Stortingets klare føring om å redusere kostnader til administrasjon og politikere?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:631 (2017-2018)

  Innlevert: 29.12.2017

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 09.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Under kommunereformen ble det gjort endringer i inntektssystemet for kommuner som førte til at inntektssystemet ikke lenger er nøytralt og som fremmer kommunesammenslåinger. Stortinget vedtok 30. november at inntektssystemet for kommunene fremover ikke skal brukes som element i videreføring av kommunereformen. Hvilke endringer vil statsråden gjøre i inntektssystemet for å hindre at inntektssystemet stimulerer til sammenslåinger i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:625 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  I vedtak av 7. desember 2017 ber Stortinget regjeringen om ikke å videreføre arbeidet med grenseendring mellom Ski og Ås. Til Østlandets Blad 21. desember opplyser statsråden at han har bedt Fylkesmannen om å fullføre sitt utredningsarbeid om grensejustering mellom Ski og Ås. Mener statsråden at Stortingets vedtak av 7. desember ikke skal legges til grunn for departementets konklusjon i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:602 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 09.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Vil statsministeren, i lys av opplysningene om at statsråd Listhaug før valget i 2013 har hatt et oppdrag for Norges idrettsforbund for å påvirke sitt eget parti, hvor hun på det tidspunktet var vara til Stortinget og medlem av partiledelsen, bidra til innsyn i kundelistene til Listhaug?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:586 (2017-2018)

  Innlevert: 19.12.2017

  Sendt: 19.12.2017

  Besvart: 10.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Digital postkasse er en løsning som gjør at innbyggerne kan få og sende post til og fra det offentlige digitalt. Hvilke statlige etater og direktorater benytter Digipost ikke bare til utsendelse til innbyggerne, men også ved at etaten kan motta Digipost fra innbyggerne?