Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:276 (2002-2003)
Innlevert: 31.01.2003
Sendt: 03.02.2003
Besvart: 12.02.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Den norske ammunisjonen MK 211 Raufoss er utviklet for brukt mot militære kjøretøyer, men humanitære organisasjoner hevder at denne ammunisjonen er eller har vært i bruk mot personell i en rekke konflikter. Dette strider i så fall mot St. Petersburg-erklæringen fra 1868 om forbud mot eksploderende prosjektiler brukt mot personell i krig.
Hva vil Regjeringen gjøre for å forsikre seg om at land som bruker MK 211 ikke benytter ammunisjonen mot personell, eller selger den videre til land som vil bruke den mot personell?

Begrunnelse

Nationen skrev 28. januar at MK-ammunisjonen er standardutrustning for den amerikanske styrken som eventuelt vil bli brukt i krig mot Irak. Ifølge samme avis 31. januar står det i den amerikanske hærens ammunisjonshåndbok at ammunisjonen har stor effekt mot personell, mens det ikke er nevnt at den kun får brukes mot kjøretøy.
Røde Kors hevder at Norges produksjon og salg av MK 211 er i en folkerettslig gråsone, og at et hovedproblem med denne ammunisjonen er at den er så egnet for rifler. Den internasjonale Røde Kors-komiteen ber om at Norge opphever eksporttillatelsene for denne ammunisjonen.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge har en klart definert politikk med hensyn til eksportkontroll. Lov av 18. desember 1987 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. utgjør det formelle grunnlaget for vår politikk. Når det gjelder hvilke land vi handler med, er dette bestemt etter nøye vurderinger, herunder drøftelser med Stortinget. Gjennom den årlige stortingsmeldingen om eksport av forsvarsmateriell, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningsarbeid får Stortinget seg forelagt en detaljert rapportering på dette området.

St. Petersburg-erklæringen av 1868 setter forbud mot bruk av ammunisjon under 400 gram som eksploderer i menneskekroppen. 12,7 mm flerbruksammunisjon er utviklet med sikte på å bekjempe harde og halvharde materielle mål som for eksempel helikoptre, fly, lettpansrede kjøretøy og enkle barrikader/dekninger. Det er viktig å presisere at personell ikke på noe tidspunkt har vært definert som et aktuelt mål, hverken ved bruk av mitraljøse eller skarpskyttergevær. Ammunisjonen er etter norsk syn uegnet til bruk mot personell.

På bakgrunn av påstander om at bruk av ammunisjonen kunne være ulovlig, ble det i 1999 foretatt tester av denne typen ammunisjon. Testresultatene viste etter vårt syn på en entydig måte at ammunisjonen ikke har de virkninger det er blitt hevdet dersom de skulle bli brukt mot personell.

Det er et hevdvunnet folkerettslig prinsipp at man skal vurdere et våpen i forhold til den bruk det primært er ment for, og ikke ut fra muligheten for at det kan bli misbrukt. Etter en slik vurdering er det Regjeringens oppfatning at ammunisjonen ikke er i strid med folkeretten.