Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:997 (2005-2006)
Innlevert: 08.06.2006
Sendt: 08.06.2006
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 21.06.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Gjennom statlige lønnsforhandlinger er man kommet frem til at lærerne, selv om de er kommunale arbeidstakere, skal være plassert i Statens Pensjonskasse. Det skal i alle fall gjelde til tariffoppgjøret i 2008. I lov av 22. juni 1962 ble det bestemt at sykepleierne skal være pensjonsforsikret i KLP. Dette gjør at alle kommuner må forholde seg til minst 2 ulike pensjonskasser.
Hva vil statsråden gjøre for kommunene kan samle alle sine ansatte i en pensjonsordning og dermed i større grad utnytte stordriftsfordeler?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg viser til brev fra Stortingets presidentskap av 8. juni 2006 med skriftlig spørsmål nr. 997 fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark til finansministeren.

Jeg er av finansministeren bedt om å svare på spørsmålet som rette vedkommende.

Det representanten Gitmark tar opp, er blant annet om det vil øke stordriftsfordelene å samle alle kommuneansatte i en pensjonsordning, blant annet lærere som er medlemmer i Statens Pensjonskasse (SPK) og sykepleiere som har sin egen lovfestede pensjonsordning, som administreres av KLP.

Lærere har vært medlemmer i Statens Pensjonskasse fra 1917, selv om de i all hovedsak har vært kommunalt ansatte. Da forhandlingsansvaret for lærerne ble ført over fra staten til Kommunenes Sentralforbund (KS) 1. mai 2004, var det et ønske fra lærerorganisasjonene at lærerne skulle fortsette som medlemmer i Statens Pensjonskasse. Hvilken pensjonstilknytning lærerne skal ha i fremtiden, er det opp til partene i kommunal sektor å avgjøre. Da lærerne selv ønsker å være medlemmer i Statens Pensjonskasse, er det etter min mening naturlig at de får være medlemmer i en pensjonsordning som de er fornøyde med.

Når det gjelder sykepleierordningen, omfatter ordningen i hovedsak alle sykepleierne, ikke bare de kommunalt ansatte. Dette er en lovfestet profesjonsordning som KLP administrerer. Ordningen er obligatorisk. Dersom kommunalt ansatte sykepleiere skulle omfattes av en annen pensjonsordning, må saken tas opp med Arbeids- og inkluderingsdepartementet som forvalter lov om pensjonsordning for sykepleiere.

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, og så lenge partene er tilfreds med dagens pensjonstilknytning, vil det neppe være aktuelt å gjøre noe før tariffoppgjøret i 2008. Hva som eventuelt skjer etter dette tidspunktet, må man komme tilbake til.