Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1040 (2006-2007)
Innlevert: 14.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Kan samferdselsministeren love innbyggerne i Drammen at godsterminalen i Nybyen vil bli nedlagt når godsterminalen på Alnabru har fått utvidet sin kapasitet, og hvordan kan man få tilgang til statistikk over hvor godset som blir oppbevart der kommer fra og skal til?

Begrunnelse

Ved Nybyen godsterminal i Drammen opplever vi store overskridelser av grenseverdiene for svevestøv og store støyplager for beboerne i området. Godsterminalen ligger mitt i sentrum av Drammen og tungtransporten til og fra terminalen øker kraftig. Grunnen til den økte mengden gods på terminalen i Nybyen kommer som en konsekvens av at kapasiteten er sprengt på godsterminalen på Alnabru. Utbygging av godsterminalen på Alnabru vil kunne gjøre terminalen i Drammen overflødig og ikke minst gjøre den totale godstrafikken på tog mer lønnsom. På komitéreise til Buskerud med transport- og kommunikasjonskomiteen stilte jeg spørsmål om det fantes en statistikk over hvor gods som ble oppbevart på Nybyen kom fra og skulle til. Det fikk jeg ikke svar på. Dette synes jeg bør være tilgjengelig informasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbanens godsterminal i Drammen ligger i Nybyen og håndterer ca. 43 000 containere pr. år. Terminalen har god reservekapasitet som vil gi muligheter for vekst flere år fram i tid.

Drammen kommune ønsker å flytte jernbaneterminalen fra Nybyen til Holmen av hensyn til byutvikling. Jeg har fått opplyst fra Jernbaneverket at Jernbaneverket i samarbeid med bl.a. Drammen kommune nylig har gjennomført en mulighetsstudie for å avklare hvilke muligheter som foreligger når det gjelder å bygge en ny kombiterminal på Holmen. Dersom den interne behandlingen av mulighetsstudien i Jernbaneverket konkluderer med at det er interessant å gå videre med planlegging med sikte på å bygge ny godsterminal for jernbane i Drammen, må prosjektet i første omgang gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS1), da det er anslått at byggingen av ny godsterminal i Drammen er beregnet til å overskride kostnadsgrensen på 500 mill. kr. Prosjektet vil videre bli vurdert i sammenheng med arbeidet med Jernbaneverkets samlede godsstrategi som grunnlag for etatens prioriteringer i Nasjonal transportplan 2010-2019, jf. også mitt svar av 19. mars i år på skriftlig spørsmål nr. 716 fra stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen.

Når det gjelder spørsmålet om godsstatistikk, så har det i mange år vært et generelt problem å få tak i gode data. Dette skyldes i stor grad at godsstatistikken eies av togselskapene som betrakter den som sin forretningshemmelighet. Ifølge Jernbaneverket, som har oversikt over godsstrømmene på jernbanen, er imidlertid godset som sendes over Drammen i stor grad gods som har nedslagsfelt i regionen omkring Drammen, og som ikke uten videre kan overføres til Oslo når ny godsterminal står ferdig på Alnabru. Konsekvensen av en nedlegging av dagens godsterminal i Nybyen, før det eventuell bygges en alternativ godsterminal i Drammensregionen, vil derfor trolig bli økt belastning på vegnettet. Det er ikke en ønsket utvikling, først og fremst av økte køproblem- og miljøomsyn.