Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:921 (2010-2011)
Innlevert: 17.02.2011
Sendt: 18.02.2011
Besvart: 25.02.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Vil statsråden bevilge de midler som skal til, slik at Redningsselskapet kan opprettholde sin beredskap i hele landet?

Begrunnelse

Sjøsikkerheten her i landet er helt avhengig av ressursene i redningsselskapet, i følge Hovedredningssentralen. Redningsselskapet er en humanitær, frivillig medlemsforening som har til formål å redde liv, berge verdier, drive opplysningsarbeid og forebygge ulykker, og å verne kystmiljøet. Selskapet har over tid fått betydelig kutt i offentlig støtte. De driver nå med betydelig driftsunderskudd, noe som setter selskapets fremtid på spill. Uten mer offentlig støtte vil våre menn og kvinner som ferdes ute på havet få en betydelig dårligere sikkerhet.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Det foreligger en rammeavtale mellom Redningsselskapet og Staten v/Fiskeri- og kystdepartementet fra 1996 som er forelagt Stortinget. I henhold til denne rammeavtalen skal Staten v/FKD yte et tilskudd til NSSR for å opprettholde et beredskapsnivå. Det er et mål for regjeringen at det statlige rammetilskuddet skal bistå i selskapets innsats innen den aksjonsrettede redningstjenesten og det ulykkesforebyggende arbeidet innen kystforvaltning. Tilskuddet skal dekke en andel av Redningsselskapets driftsutgifter forbundet med søk- og redningsberedskapen.

Redningsselskapet har for 2011 fått bevilget 43,3 millioner kroner over Fiskeri- og kystdepartementet sitt budsjett. For foregående år var bevilgningen 42 millioner kroner.

Dette tilskuddet kommer i tillegg til midler som gis over Kulturdepartementets budsjett som kompensasjon for bortfall av inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten i selskapet.

Dette tilskuddet utgjorde i 2009 132,6 millioner kroner. I tillegg fikk de 2,373 millioner kroner i momskompensasjon for 2009.

Fra og med 2010 er det fastsatt forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. I henhold til denne forskriften mottar NSSR 21,5 % av avsatt beløp (som er 18 % av det årlige overskuddet til Norsk Tipping). Denne prosentsatsen bygger på organisasjonens andel av det samlede overskuddet fra gevinstautomater i 2001. Samlet ligger tilskuddet fra det offentlige til Redningsselskapet nå på ca 175 millioner kroner i året, men størrelsen på tilskuddet vil kunne variere noe, ettersom det er avhenging av spilleoverskuddet hos Norsk Tipping.

I tillegg til midler over statsbudsjettet må selskapet også vurdere egne inntektsgivende aktiviteter. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at Redningsselskapet har en betydelig finansformue på ca 700 millioner kroner.

Vi har en dialog med Redningsselskapet om mulige oppgaver og den økonomiske situasjonen for selskapet. Ledelsen i Redningsselskapet var i møte her i departementet den 21. februar i år, og temaer som ble drøftet var blant annet økonomi og beredskap.

Vi vil opprettholde kontakten med selskapet med sikte på en best mulig redningsberedskap innenfor de opptrukne rammer som jeg har beskrevet.