Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1706 (2012-2013)
Innlevert: 11.09.2013
Sendt: 12.09.2013
Besvart: 20.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at det i det videre arbeidet med dobbeltspor for jernbane gjennom Østfold vurderes tilknytning for jernbanen direkte til Moss lufthavn Rygge?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å utarbeide en utbyggingsstrategi for IC-strekningene i tråd med prioriteringene i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 og Stortingets behandling av meldingen, jf. Innst 450 S (2012-2013). Det legges opp til at utbyggingsstrategien skal legges fram for og behandles av Stortinget i statsbudsjettet for 2015. En tilknytning for jernbanen direkte til Moss lufthavn Rygge vil bli vurdert i regjeringens arbeid med utbyggingsstrategien for IC-strekningene i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.