Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1558 (2019-2020)
Innlevert: 08.05.2020
Sendt: 08.05.2020
Besvart: 18.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Jeg viser til tidligere spørsmål om anleggsstans for utbygging av vindkraftverket på Øyfjellet mens årets reinflytting pågår. To små flokker med rein som er nært ved å kalve, har ikke kommet fram etter vårflyttingen. Nå er de observert noen kilometer fra industriområdet. Men utbyggeren nekter å stanse arbeidet.
Vil statsråden sørge for rask behandling av saken og stanse anleggsvirksomheten til vårflyttingen er over og sørge for at den kalvende reinen får ro?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- og energidepartementet har fulgt utviklingen i reinflyttingen på Øyfjellet nøye og har fått jevnlige oppdateringer på flyttsituasjonen. Departementet har fått gjentatte forsikringer fra konsesjonæren Øyfjellet Wind om at anleggsarbeidet kan stanse på kort varsel dersom reindriften melder om et konkret behov Det er også som tidligere opplyst blitt stilt satelittelefoner til disposisjon for reindrifta til å ta direkte kontakt med konsesjonæren. Dette er i tråd med vilkårene som NVE og departementet har forutsatt.

Som representanten er kjent med, har det vært gjennomført stans i anleggsarbeidene slik at hovedflokken kunne drives forbi det aktuelle området. Denne stansingen kom i stand på bakgrunn av dialog direkte mellom reindriften og konsesjonæren.

Etter at hovedflokken hadde passert, har departementet mottatt flere krav om stans fra andre enn reindriften, basert på at det skal være småflokker igjen og/eller på vei igjennom det aktuelle området. Alle krav om stans har departementet umiddelbart videreformidlet til konsesjonæren, men Øyfjellet Wind har ikke fått verifisert og spesifisert informasjonen fra reindriftsutøverne.

Det ligger klare forutsetninger om tilpasninger i anleggsvirksomheten av hensyn til reindrift i departementets og NVEs vedtak i denne saken. Jeg er opptatt av at vi må unngå at reindriften skal påføres ulemper under flyttingen som gjenstår i forbindelse med arbeidet på de deler av anleggsveien der det er gitt tillatelse til.

En god dialog om reindriftens situasjon og byggeaktivitetene mellom de partene som faktisk befinner seg i området, vil gjøre tilpasninger i anleggsvirksomheten mer formålstjenlige og effektive. Mitt departement har ved flere anledninger understreket viktigheten av dette overfor representantene for reindriften, og for konsesjonærens advokat. Jeg legger til grunn at en slik dialog nå gjenopptas. Det er vi er avhengig av for å få til de løsningene som er forutsatt i konsesjonsmyndighetenes vedtak.