Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 33)

 • Spørretimespørsmål fra Anna Molberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hurdalserklæringen stadfester at adgangen til generelle midlertidige ansettelser som forrige regjering innførte, skal fjernes. Mange i næringslivet og enkeltpersoner som har fått foten innenfor arbeidslivet har til nå satt pris på denne fleksibiliteten. Kan statsråden svare på om hun ser noen fordeler, både for bedriftene og for arbeidsledige jobbsøkere, med en slik generell adgang til midlertidige ansettelser?
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Til E24 sier statsråd Vestre at utbyttet han har fått fra sin familiebedrift "har gått til blant annet å betale formuesskatt for aksjene i selskapet". Han sier videre: "Mesteparten av overskuddet har bevisst blitt igjen i selskapet for å kunne investere i nye arbeidsplasser og ny fabrikk." Er statsråden enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser?
 • Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I NTP 2018–2029 skulle eksempelvis Østfoldbanen være ferdig utbygd i 2034. Nå varsler regjeringen i Hurdalsplattformen at man skal opprettholde ambisjonene for InterCity-utbyggingen på Østlandet i tråd med vedtaket fra 2013, som vil bety en fremskynding til 2030. I de senere år har det fremkommet dramatiske kostnadsøkninger for Østfoldbanen. Hva og hvilke samferdselsprosjekter skal regjeringen nedprioritere dersom man nå skal fremskynde denne utbyggingen?
 • Spørretimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  I flere omganger har Senterpartiet tatt til ordet for at nedleggelsen av pelsdyrnæringen var et politisk spill. Statsråden selv har i Nordlys i mars 2019 lovet å reversere vedtaket. Allikevel er dette ikke nevnt i Hurdalsplattformen. Kan vi tolke det dithen at Senterpartiet har tapt dette i forhandlingene, eller vil statsråden oppheve forbudet mot pelsdyrshold?
 • Spørretimespørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Den nye regjeringen vil innføre en geografisk differensiert veibruksavgift. Hvordan ønsker statsråden å utforme denne, på en rettferdig måte som også sørger for at vi når klimamålene våre?
 • Spørretimespørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  I pasientens helsetjeneste er det pasientene som er viktigst, ikke systemet. I Hurdalsplattformen er ikke pasientens helsetjeneste nevnt med ett eneste ord. Det viser en ny kurs i helsetjenesten. Betyr det at regjeringen ikke lenger mener at det er pasientens behov som skal settes først, og hva mener statsråden er alternativet til pasientens helsetjeneste?
 • Spørretimespørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Solberg-regjeringen endret AAP-ordningen for de under 25 år med virkning fra 1. januar 2020. Endringen medførte at minstesatsen ble endret fra 2 G til 2/3 av 2 G for nye mottakere. I tillegg ble ung ufør-tillegget i AAP avviklet for nye mottakere. Har statsråden til hensikt å reversere disse endringene, eller vil de bli videreført av den nye regjeringen?
 • Spørretimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Solberg-regjeringens budsjettforslag kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene. Dette medfører store budsjettmessige utfordringer for kommuner som uten forvarsel, og i avtaleperioden, får redusert sine bevilgninger med flere millioner. Ønsker statsråden at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner som ikke honorerer inngåtte kontrakter, eller vil statsråden sørge for at regjeringen korrigerer dette i neste års budsjett?
 • Spørretimespørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  I regjeringserklæringen slår en fast at en på sikt ønsker gratis ferger til øysamfunn uten fastlandsforbindelse og på strekninger hvor det er færre enn 100 000 passasjerer årlig. Dersom det er flere enn 100 000 passasjerer årlig, vil det bli halv pris. Hva er tanken bak en slik forskjellsbehandling av reisende og pendlere?
 • Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den kritisk vil gjennomgå bruken av globale fond for å sikre mer effektiv utviklingsbistand. Ønsker regjeringen med dette å signalisere større bruk av NGO-styrt bistand?
 • Spørretimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Ved behandlingen av innstillingen til Prop. 14 S (2020–2021) ble det vedtatt å be regjeringen i løpet av 2021 sette ned en forsvarskommisjon med bred faglig og politisk sammensetning for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den vil nedsette en totalberedskapskommisjon. Hvordan henger i så fall disse to kommisjonene sammen?
 • Spørretimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene om traktaten om forbud mot kjernevåpen. Norge vil være det eneste NATO-landet som deltar på dette møtet. Mener utenriksministeren forbudstraktaten er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet?
 • Spørretimespørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 27.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Da likestillingsfeltet ble flyttet til Kulturdepartementet uttalte nåværende kultur- og likestillingsminister til Dagsavisen at dette var "hårreisende, pinlig og drøyt", "likestillingspolitikken er uløselig knyttet til familiepolitikk" og "likestillingspolitikken har ingenting i Kulturdepartementet å gjøre". Hurdalsplattformen reverserer mye, men ikke alt. Er statsråden enig med sin regjeringskollega i disse utsagnene, og vil statsråden tilbakeføre likestillingsfeltet til Barne- og familiedepartementet?
 • Spørretimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Et av formålene med tillitsreformen i Hurdalsplattformen er å redusere bruken av markedsmekanismer i velferdsstaten. Regjeringen vil redusere bruken av kompetansen fra bedrifter, sosiale entreprenører og engasjerte gründere som skaper alternativer for de som ikke ønsker å benytte det offentlige tilbudet. Hvordan mener statsråden at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum?
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Fremsatt av: Jan Tore Sanner (H)

  Besvart: 27.10.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning er avgjørende for at ungene skal lykkes gjennom skoleløpet og komme seg inn i arbeidslivet. Arbeiderpartiet har gjennom flere valgkamper snakket varmt om en lese-, skrive- og regnegaranti. Da undrer det meg at dette mangler helt i regjeringserklæringen. Kan statsråden svare på om regjeringen vil utstede denne garantien, eller om en nå går bort fra dette?
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  En viktig forutsetning for å lære noe er å være tilstede på skolen. Mange lærer for lite og dropper ut. Men formuleringen om fraværsgrensen i Hurdalsplattformen gir flere spørsmål enn svar når det gjelder hvilke endringer vi kan forvente oss, og konsekvensene av disse. Hva legger statsråden i at fraværsgrensen skal bli mindre rigid og byråkratisk og mer rettferdig, og hvordan vil statsråden sikre at fraværsgrensen også fremover vil bidra til å senke unødvendig fravær i videregående skole?
 • Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Den nye statsråden har uttalt at vi ikke kan begrense krafteksporten basert på prisregulerende hensyn, selv om for eksempel EU-landet Tyskland i dag har begrensninger på sin krafteksport. Samtidig kunne NVE melde om at vannstanden i norske magasiner ikke har vært så lav som den var i uke 41, siden 2006. Spørsmålet er derfor om det ikke er mulig, selv innenfor EØS-avtalens handlingsrom, å begrense krafteksporten av særlige samfunnsmessige hensyn, eller om EUs markedstvang er sterkere i Norge enn i Tyskland?
 • Spørretimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  I klimaplanen foreslo Solberg-regjeringen å øke CO2-avgiften til 2 000 kroner per tonn CO2 i 2030. CO2-avgiften er et effektivt virkemiddel for å kutte utslipp og sikre at nye alternativer til fossilt brennstoff kan vokse frem. I Hurdalsplattformen kommer regjeringen med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned. Kan statsråden da garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Telemarksavisa avslørte 20. oktober historien om en eldre kvinne som sover i egen avføring og urin. Den kommunale leiligheten i Skien hadde avføring på veggene og var full av matrester. Dette er under all verdighet, og jeg er bekymret for alle dem med psykiske helseutfordringer. Jeg er også bekymret for at dette ikke er et enkeltstående tilfelle og kan være et bevis på at mennesker som trenger å bli lagt inn på en institusjon med døgnbehandling, ikke blir lagt inn. Hva vil statsråden gjøre for å sikre denne pasientgruppens verdighet?
 • Spørretimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  I Hurdalsplattformen står det følgende: "Elektrifiseringen av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen." Bransjen selv sier at utbygging av havvind i norske havområder ikke vil komme i gang før mot slutten av 2020-tallet, og da først og fremst knyttet til eksport. Hvilke andre kilder til fornybar strøm vil regjeringen legge vekt på inntil det blir aktuelt å utnytte kraftproduksjonen fra havvind?