Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 289)

 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Den tyrkiske aggresjonen mot Afrin er ekstremt alvorlig og kan ikke bli stilltiende akseptert av Norge og NATO. Over 290 sivile har blitt drept siden denne aggresjonen startet. Nå er byen i ferd med å bli omringet, og det er fare for enda flere døde og nye angrep. Hva er utenriksministerens reaksjon på Tyrkias angrep på Afrin, mener hun angrepene bryter folkeretten, og vil hun ta initiativer i NATO for å sette en stopper for det?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Trass i korte avstander ligger tre av Oslo-sykehusene i bunnsjiktet for andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt fire timer etter symptomer. Mens landsgjennomsnittet er på 42,1 pst., ligger f.eks. Lovisenberg på 29 pst., jf. Norsk hjerneslagregister. En hovedgrunn til dette er at det ofte kan være uklart for helsepersonell hvor pasienten skal. Ethvert tidstap her kan koste liv eller føre til store skader på pasienten. Vil statsråden påse at Helse Sør-Øst sørger for at det opprettes et felles mottak for slagpasienter i Oslo?
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  I langtidsplanen for forsvarssektoren anbefalte regjeringen en samling av maritime patruljefly på Evenes. Bladet Vesterålen skrev onsdag 14. mars at: 'Utbygginga av Evenes flystasjon kan ha støtt på kraftige utfordringer. Arbeidet med arealplanen skal vise at det ikke er plass til alle fem maritime overvåkingsfly Norge går til anskaffelse av'. Avisa skrev òg at det nå vurderes å stasjonere to av flyene på Rygge. Kan statsråden bekrefte at alle de fem maritime patruljeflyene skal stasjoneres på Evenes?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Ubåtvraket U-864 utanfor Fedje fekk etablert ei støttefylling som var ferdigstilt juli 2016. Støttefyllinga og havbotnen under ho må setje seg i 18 månader før vidare tiltak kan vidareførast. Stortinget har tidlegare bedt regjeringa vurdere to alternative miljøtiltak: heving av last og tildekking av vrak, eller tildekking av vrak. Kan statsråden informere Stortinget om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva er framdriftsplanen for dette arbeidet?
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Jan R. Steinholt skriver 13. mars i en artikkel på neitileu.no at energibyrået Acer 'skal utarbeide og styre etter nettverksregler for gassflyten tilsvarende dem som gjelder på elektrisitetsområdet'. Det går også frem av artikkelen at Norge ved en underordning til Acer kan bli tvunget til å selge gass til EU til lavere pris enn man ville kunne oppnå andre steder. Kan utenriksministeren garantere at en slik situasjon aldri vil oppstå?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Kommunene er opptatt av å sikre en så god overgang som mulig fra barnehage til skole/SFO, og mange kommuner har derfor utarbeidet egne standarder for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud. Nå viser det seg at kommunene ikke kan kreve at private barnehager og skoler benytter kommunens standarder. Er statsråden enig i at dette framstår noe paradoksalt, og hva vil statsråden i så fall foreta seg for å sikre at kommunene kan stille de samme kravene til de private som til de kommunale barnehagene og skolene på dette området?
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Til behandling

  Går konsesjonsbehandlingen av den private utenlandskabelen NorthConnect som planlagt, og vil den bli behandlet etter gjeldende regelverk?
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.2018

  Til behandling

  Riksrevisjonen har avdekt at målsetjingane for meir gods på bane og kjøl ikkje er nådde. På strekningar med konkurranse har vegtransporten auka like mykje eller meir enn transport på sjø og bane. Undersøkinga syner at vegtransporten har vorte raskare, billigare og meir fleksibel, og det er sett i verk få tiltak for å styrkje konkurranseevna til godstransporten på jernbana. Har statsråden konkrete tiltak han vil setje i verk, slik at Stortinget sine mål vert nådde?
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2018

  Til behandling

  Det vises til justis-, beredskaps- og innvandringsministerens facebook post om at 'Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet'. Hva er statsministerens kommentar til at regjeringen har en justisminister som i praksis mener at stortingsflertallet er mer opptatt av å beskytte terrorister enn å beskytte landet?
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Til behandling

  Stortinget vedtok i møte 30. november 2017 at pensjonistar som ynskjer det, skal ha rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt fortløpande pr. post frå 1. juli 2018. Når og på kva måte vil Nav orientere pensjonistane om denne retten, slik at dei som ynskjer det, kan få tilbake 'slippen' frå og med utbetalingane i juli 2018?
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2018

  Til behandling

  Norges Bondelag har krevd at beitebrukere etter ulveangrep i Rendalen i 2016 får erstatning på samme grunnlag som etter rovdyrangrepene på Hadeland i 2017. Tapet i Rendalen var på 591 sau og 1 storfe. 55 personer brukte over 4 000 timer på ekstraordinært tilsyn og kadaversøk, i tillegg til ekstra kjøring. Klima- og miljødepartementet avviste kravet og mente at situasjonen 'ikke var av en slik ekstraordinær karakter som den på Hadeland'. Hva mener statsråden det er som gjør at situasjonen på Hadeland var ekstraordinær, mens situasjonen i Rendalen ikke var det?
 • Muntlig spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om å sikre et seriøst og organisert arbeidsliv, og hvorfor statsråden mener at BNL og Fellesforbundet ikke er relevante å ha med i et ekspertutvalg, med tanke på at en samlet byggenæring sto bak rapporten og anbefalingene fra disse aktørene
 • Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om regjeringa vil følge opp Stortingets flertallsmerknader om selvforsyningsgraden av norske matvarer, eller om regjeringa trenger stortingsvedtak for å legge om politikken i tråd med dette samfunnsoppdraget
 • Muntlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å rette opp i likestillingsutfordringen med at mange tusen fedre ikke har rett til en eneste dag med pappapermisjon, fordi mødrene ikke har opptjente rettigheter før fødsel og ikke mulighet til å gå ut i aktivitet etter fødsel
 • Muntlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil legge fram en strategi som retter opp ubalansen mellom støtten til norske, svenske og danske økobønder, med henvisning til at Norge ligger på bunnen av statistikken når det gjelder andelen økologisk dyrket bruksareal
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvilke konkrete tiltak statsråden mener er viktig for at vi skal få lukket dette urettferdige lønnsgapet mellom menn og kvinner
 • Muntlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorfor ikke landets likestillingsminister har tatt Sumaya til forsvar når så mange andre har blitt med på «jeg støtter Sumaya»-kampanjen, etter at samfunnsdebattanten den siste tiden har blitt utsatt for en grov kvinnehatende og rasistisk hetskampanje
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor statsråden mener at det er klokt at hun på vegne av regjeringen og Høyre skal sitte i Oslo og tvangssammenslå to fylker som ikke vil det
 • Muntlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om statsråden selv vil ta ansvar for flertallets tvangsvedtak om sammenslåingen av Troms og Finnmark, og ikke overlate gjennomføringen til fylkespolitikere som er motstandere av sammenslåingen
 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Til behandling

  NRK melder at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata enn våre nordiske naboland. I Norge betaler vi i gjennomsnitt 97 kroner pr. gigabyte, mens i Danmark betaler kundene 30 kroner og i Finland 13 kroner. Forbrukerrådet, en selvstendig mobilanalytiker og en professor i konkurranseøkonomi fra Universitetet i Bergen mener at dette skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet. Hva mener statsråden bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene?