vedtak til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

Dette dokument

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

I

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

Full supplerande stønad skal vere

  • a) 2,0 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar

  • b) 2,5 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år

  • c) 1,85 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år.

II

Lova trer i kraft straks og blir gitt verknad frå 1. mai 2010.

Dag Terje Andersen
president