Vedtak til lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv.

I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om opphevelse av lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond mv.

I

Vedtak

Lov 30. mai 1986 nr. 23 om statens petroleumsforsikringsfond oppheves.

II

I lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond gjøres følgende endringer:

§ 3 tredje ledd nr. 7 oppheves.

Nåværende § 3 tredje ledd nr. 8 og nr. 9 blir nr. 7 og 8.

§ 3 fjerde ledd nr. 3 oppheves.

Nåværende § 3 fjerde ledd nr. 4 og 5 blir nr. 3 og 4.

III

Loven gjelder fra og med 31. desember 2010.

Dag Terje Andersen
president