Vedtak til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

I Stortingets møte 25. oktober 2012 ble det gjort slikt

§ 1

Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten. De registrerte opplysningene skal tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende regjeringsmedlem har trådt ut av regjeringen.

§ 2

Kongen i statsråd kan gi nærmere regler om hva registreringen skal omfatte, herunder at registreringen ikke skal angi beløp e.l. eller bare skal omfatte forhold som medfører ytelser over et visst beløp.

§ 3

Loven trer i kraft straks.

vedtak til lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Dag Terje Andersen

president