Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

Til Stortinget

Sammendrag

I proposisjonen fremmer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet forslag om lovhjemmel til at Kongen i statsråd kan gjøre den frivillige regist-reringsordningen for regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser obligatorisk. Formålet med lovforslaget er å legge til rette for å kunne pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser på lik linje med stortingsrepresentantene.

For å kunne registrere opplysninger om regjeringens medlemmer kreves en særskilt hjemmel, og registrering av opplysninger om regjeringsmedlemmer i Stortingets register har derfor inntil videre vært basert på individuelt samtykke fra hvert enkelt regjeringsmedlem.

I proposisjonen vises det til registerets formål om å skape større åpenhet om representantenes og regjeringsmedlemmenes økonomiske tilknytning til, eller verv i, organisasjoner, selskaper, institusjoner mv., slik at offentligheten kan få kunnskap om hvilke interessekonflikter som eventuelt kan oppstå. Registreringen skal skje på den måte og på de vilkår som fremgår av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser.

I forbindelse med at Stortinget gjorde registreringsordningen for stortingsrepresentantene obligatorisk med virkning fra 1. oktober 2009, måtte regist-reringsordningen for regjeringsmedlemmene vurderes på nytt. Regjeringen ønsket å videreføre en registreringsordning for regjeringens medlemmer i form av et felles register for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

Datatilsynet ga i januar 2010 en midlertidig konsesjon til å registrere opplysninger om regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser, basert på samtykke fra regjeringsmedlemmene. Konsesjonen gjelder inntil lovhjemmel foreligger og senest til januar 2013. Departementet ønsker ikke å be om ytterligere forlengelse av konsesjonen og fremmer derfor lovforslag tilsvarende ordningen som gjelder for Stortingets representanter.

I proposisjonen redegjør departementet kort for innholdet i reglementet for registreringsordningen.

Lovforslaget § 1 åpner for at Kongen kan gi pålegg om registrering. Departementet mener det er viktig at registreringsplikten for regjeringsmedlemmene blir bestemt på et nivå over dem, formalisert ved at forskriftskompetansen gis «Kongen i statsråd».

Når regjeringsmedlemmer trer ut av regjeringen, skal opplysningene tas ut av registeret. Går vedkommende over til å bli stortingsrepresentant, videreføres registreringsplikten automatisk. Departementet legger til grunn at personopplysningslovens bestemmelser gjelder utfyllende ved behandling av opplysninger vedrørende regjeringsmedlemmer.

Hvilke interesser som skal registreres, følger av Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser som fastsettes av Stortinget ved plenarvedtak. For lettere å kunne tilpasse ordningen til eventuelle endringer i Stortingets ordning er det overlatt til Kongen i statsråd å gi nærmere regler om hva registreringen skal omfatte, jf. § 2.

Merknader fra presidentskapet

Presidentskapet viser til at registeret over stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser er hjemlet i Stortingets forretningsorden § 74 og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser. Registreringsordningen ble gjort obligatorisk for stortingsrepresentanter og fast møtende vararepresentanter fra 1. oktober 2009, og fra 1. april 2011 har samtlige møtende vararepresentanter vært omfattet av ordningen. Opplysninger om regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser har hittil vært registrert på frivillig grunnlag i registeret for stortingsrepresentantene. Åpenhet om forhold som kan tilsi bindinger til organisasjoner og næringsliv har samme betydning for tilliten til regjeringsmedlemmer som til stortingsrep-resentanter. Presidentskapet er derfor enig i at registreringsordningen også bør være obligatorisk for regjeringens medlemmer.

Presidentskapet mener at det er gode praktiske erfaringer med et felles register for stortingsrep-resentanter og regjeringsmedlemmer, som administ-rativt er underlagt Stortinget. Presidentskapet er derfor tilfreds med at regjeringen ønsker å videreføre ordningen. Dette innebærer at det til enhver tid gjeldende reglement for stortingsrepresentantenes registreringsordning også vil gi anvisning på hvilke interesser som skal registreres for regjeringsmedlemmenes vedkommende. Presidentskapet har i denne forbindelse merket seg forutsetningen om at personopplysningslovens bestemmelser gjelder utfyllende ved behandling av opplysninger vedrørende regjeringsmedlemmer. Presidentskapet har videre merket seg at det vil være aktuelt for Kongen i statsråd å gi nærmere regler for oppfølging av regist-reringsordningen for regjeringsmedlemmene i forskrift, for lettere å kunne tilpasse den til eventuelle endringer i reglene som gjelder for stortingsrepresentantene.

Presidentskapets tilråding

Presidentskapet viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å treffe slikt

vedtak til lov

om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser

§ 1

Kongen i statsråd kan pålegge regjeringsmedlemmene å registrere sine verv og økonomiske interesser i et register som er tilgjengelig for allmennheten. De registrerte opplysningene skal tas ut av det elektroniske registeret etter at vedkommende regjeringsmedlem har trådt ut av regjeringen.

§ 2

Kongen i statsråd kan gi nærmere regler om hva registreringen skal omfatte, herunder at registreringen ikke skal angi beløp e.l. eller bare skal omfatte forhold som medfører ytelser over et visst beløp.

§ 3

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 18. oktober 2012

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Dagfinn Høybråten