Vedtak til lov om endringer i menneskerettsloven

I Stortingets møte 3. april 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i menneskerettsloven

I

I lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett skal § 2 nr. 1 lyde:

Europarådets konvensjon 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter som endret ved femtende protokoll 24. juni 2013, med følgende tilleggsprotokoller:

  • a) Protokoll 20. mars 1952

  • b) Fjerde protokoll 16. september 1963 om beskyttelse av visse rettigheter og friheter som ikke allerede omfattes av konvensjonen og av første tilleggsprotokoll til konvensjonen

  • c) Sjette protokoll 28. april 1983 om opphevelse av dødsstraff

  • d) Syvende protokoll 22. november 1984

  • e) Trettende protokoll 3. mai 2002 om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de ulike endringene trer i kraft til ulik tid.

Olemic Thommessen
president