Vedtak til lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjer ein følgjande endring:

Overskrifta til § 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Meldeplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

II

Endringa under I tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president