Vedtak til lov om endring i Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven)

I Stortingets møte 5. mai 2015 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) gjøres følgende endring:

§ 142 oppheves.

II

Denne lov trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president