Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen fremmet 10. februar 2015 følgende forslag:

«Vedtak til lov

om endring i Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) gjøres følgende endring:

§ 142 oppheves.

II

Denne lov trer i kraft straks.»

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Peter Christian Frølich og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og Ulf Leirstein, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til representantforslaget, dokument 8:59 L (2014–2015).

Komiteen bemerker at blasfemiparagrafen, § 142 i straffeloven av 1902, er opphevet i straffeloven av 2005, av en enstemmig komité, jf. Innst. O. nr. 73 (2008–2009), punkt 13.2.

Komiteen viser til merknadene i nevnte innstilling, og legger til grunn at de samme resonnementene er overførbare til bestemmelsen i straffeloven av 1902. Paragrafen kan således fjernes også i dagens lov.

Komiteen fremmer følgende forslag:

«Vedtak til lov

om endring i Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) gjøres følgende endring:

§ 142 oppheves.

II

Denne lov trer i kraft straks.»

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

A

vedtak til lov

om endring i Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven)

I

I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) gjøres følgende endring:

§ 142 oppheves.

II

Denne lov trer i kraft straks.

B

Dokument 8:59 L (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen) – vedlegges protokollen.

Oslo, i justiskomiteen, den 28. april 2015

Hadia Tajik

leder og ordfører