Vedtak til lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning

I Stortingets møte 16. juni 2017 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning

I

I lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning gjer ein følgjande endring:

Ny § 1-1 a skal lyde:
§ 1-1 a. Stenging for nye pensjonsavtaler

Nye pensjonsavtaler etter denne loven kan ikke inngås etter ikrafttredelse av denne paragraf.

II

Endringa under I tek til å gjelde frå den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen

president