Vedtak til lov om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

I Stortingets møte 7. juni 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

I

I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. skal § 3-2 første ledd nytt nr. 7 lyde:

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

II

Lova tek til å gjelda frå det tidspunkt Kongen fastset.

Tone Wilhelmsen Trøen

president