Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 332 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven som innebærer at kommunene får en plikt til tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Plikten skal gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019