Vedtak til lov om endring i vass- og avløpsanleggslova

I Stortingets møte 13. desember 2019 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endring i vass- og avløpsanleggslova

I

I lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg gjøres følgende endring:

§ 6 tredje punktum skal lyde:

Gebyra kan krevjast inn av kommunen etter reglane for innkrevjing av skatt.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Tone Wilhelmsen Trøen

president