Vedtak til lov om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

I Stortingets møte 18. november 2021 ble det gjort følgende

vedtak til lov

om endringer i midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven, introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

I

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 52 om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endring:

§ 13 andre ledd skal lyde:

Loven oppheves 30. juni 2022.

II

I midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 53 om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endring:

§ 11 andre ledd skal lyde:

Kapittel 2 trer i kraft straks og oppheves 30. juni 2022.

III

I midlertidig lov 18. desember 2020 nr. 154 om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 gjøres følgende endring:

§ 8 andre ledd skal lyde:

§§ 1 til 6 oppheves 30. juni 2022. Loven for øvrig oppheves fra den tid Kongen bestemmer.

IV

Loven trer i kraft straks.

Eva Kristin Hansen

president