Lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

Dette dokument

År 1998 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

I.

Lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri oppheves.

II.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Gunnar Skaug, Anita Apelthun Sæle,
president. sekretær.