Lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

År 2001 den 22. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

I

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende endring:

§ 5 nytt femte ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrift bestemme at grupper av arbeidstakere skal være unntatt fra medlemskap i Statens Pensjonskasse.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Jorunn Ringstad Olav Gunnar Ballo
president sekretær