Lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 36 (2000-2001), Innst. O. nr. 53 (2000-2001), beslutning. O. nr. 73 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. O. nr. 53 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 22.03.2001

   Behandlet i Lagtinget: 05.04.2001