Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 53 (2000-2001)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 36 (2000-2001)
  • Dato: 27.02.2001
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Odelstinget

Sammendrag

Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag til endring i lov om Statens Pensjonskasse (pensjonsloven) § 5.

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets vedtak om at utleie av arbeidskraft fra Arbeidsmarkedsetaten (Aetat) skulle settes i gang med virkning fra 1. juli 2000.

Arbeidstakerne som skal leies ut blir tilsatt i Aetat og er dermed i utgangspunktet statlige tjenestemenn. Imidlertid er det nødvendig å unnta disse fra deler av det statlige regelverk. I dag er det ikke hjemmel for å unnta statlige arbeidstakere fra rett og plikt til medlemskap i Statens Pensjonskasse (Pensjonskassen). Det fremmes derfor forslag om å lovfeste adgang for Kongen til å unnta grupper av arbeidstakere fra medlemskap.

Om forslaget

Etter lov om Statens Pensjonskasse § 5 første ledd er arbeidstaker tilsatt i statens tjeneste med minst 14 arbeidstimer pr. uke medlemmer av Statens Pensjonskasse.

Med virkning fra 1. januar 2001 er loven endret slik at departementet kan bestemme at arbeidstakere i en virksomhet utenfor statstjenesten skal være medlemmer i Statens Pensjonskasse, og kan fastsette særlige vilkår for dette. Fra samme tidspunkt er det i tillegg bestemt at departementet kan bestemme at arbeidstakere i en virksomhet utenfor statstjenesten ikke lenger skal være medlemmer i Statens Pensjonskasse. Tidligere lå myndigheten i Stortinget, men departementet hadde adgang til å treffe midlertidig vedtak om inn- og utlemming.

Lov om Statens Pensjonskasse inneholder ingen regel som åpner for unntak fra medlemskap i Statens Pensjonskasse for statlige arbeidstakere.

For å kunne unnta de arbeidstakere som utleies direkte fra Aetat fra medlemskap mener departementet at det bør innføres en klar lovhjemmel. En slik lovhjemmel kan også brukes på andre grupper hvor det måtte være behov. Lovforslaget åpner for at det kan fastsettes i forskrift hvilke grupper som unntas fra medlemskap.

Departementet legger til grunn at lovhjemmelen skal benyttes til å unnta klart avgrensede grupper fra medlemskap i Statens Pensjonskasse dersom særskilte grunner tilsier dette. Ordningen skal ikke benyttes for å unnta en hel statlig virksomhet fra medlemskap, da dette vil stride mot lovens ordning. Bestemmelsen kan imidlertid også benyttes til å unnta særskilte grupper arbeidstakere i en spesielt innlemmet virksomhet fra medlemskap.

Departementet mener det vil være formålstjenlig å benytte samme fremgangsmåte her, som den som benyttes i tjenestemannsloven.

Lovhjemmelen er fremkommet med utgangspunkt i arbeidstakerne i Aetat. Likevel foreslår departementet at man ikke regulerer dette spesielle tilfellet i selve lovteksten. Dette ville komplisere lovteksten så mye at dette forholdet bør reguleres i forskrift.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jon Olav Alstad, Frank Willy Larsen, Liv Marit Moland, Oddbjørg Ausdal Starrfelt og Shahbaz Tariq, fra Kristelig Folkeparti, lederen May-Helen Molvær Grimstad og Ola T. Lånke, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold og Per Sandberg, fra Høyre, Trond Helleland og Inger Stolt-Nielsen, fra Senterpartiet, Anne Enger Lahnstein, og fra Sosialistisk Venstreparti, Ågot Valle, støtter det fremlagte forslag til lovendring.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse

I

I lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse gjøres følgende endring:

§ 5 nytt femte ledd skal lyde:

Kongen kan i forskrift bestemme at grupper av arbeidstakere skal være unntatt fra medlemskap i Statens Pensjonskasse.

II

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 27. februar 2001

May-Helen Molvær Grimstad Per Roar Bredvold Oddbjørg Ausdal Starrfelt
leder ordfører sekretær