Lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Dette dokument

År 2002 den 12. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

I

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal § 28 nytt andre punktum lyde:

Revisorloven gjelder ikke.

II

Loven trer i kraft straks.

Berit Brørby Finn Martin Vallersnes
president sekretær