Lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Dette dokument

År 2004 den 11. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

I

I Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 204 fjerde ledd og § 382 fjerde ledd.

II

I lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 2 tredje ledd, § 4 første, andre og tredje ledd, § 5 tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 første, andre og tredje ledd og § 12.

III

I lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Statens medieforvaltning» skal endrast til «Medietilsynet» i § 2-1 fjerde ledd første punktum og sjette ledd, § 4-3 første ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første og andre ledd, § 10-2, § 10-3 første og andre ledd og § 10-4 første og andre ledd.

«Statens medieforvaltnings» skal endrast til «Medietilsynets» i § 2-1 fjerde ledd andre punktum.

IV

I lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Eierskapstilsynet» skal endrast til «Medietilsynet» i § 5, § 6 første punktum, § 7, § 8 femte ledd, § 9 første og femte ledd, § 10, § 11 første og andre ledd, § 12 første og fjerde ledd, § 13 og § 14.

«Eierskapstilsynets» skal endrast til «Medietilsynets» i § 6 andre punktum.

V

Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.

Berit Brørby Finn Martin Vallersnes
president sekretær