Lov om endring i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

Dette dokument

År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

I lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt gjøres følgende endring:

I

Skattebetalingsloven § 5 A nytt annet punktum skal lyde:

Det tas ved forskottstrekket ikke hensyn til skjerming etter skatteloven § 10-13.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær