Lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og ­småbåter

Dette dokument

År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og ­småbåter

I lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter gjøres følgende endringer:

I

§§ 2 til 5, §§ 8 til 13 og § 15 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft straks.

Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær