Lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

År 2006 den 10. oktober holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

I

Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler endres slik:

§ 6-4 første ledd bokstav e oppheves

§ 6-4 tredje ledd skal lyde:

(3) Åremålsperioden for ansatte nevnt i første ledd bokstavene b og j, kan være fire til seks år. Ingen kan være ansatt på åremål etter denne bestemmelsen i en sammenhengende periode på mer enn tolv år.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær