Lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Ot.prp. nr. 79 (2005-2006), Innst. O. nr. 1 (2006-2007), beslutning. O. nr. 1 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2006 Innst. O. nr. 1 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt regjeringens forslag om å oppheve en bestemmelse i universitets- og høyskoleloven som gir adgang til å ansette på åremål i inntil 12 år i undervisnings- og forskerstilling når vedkommende skal delta i prosjekt. Videre er åremålsperioden for adm. direktør fastsatt til 4-6 år. Øvrige bestemmelser om åremål og midlertidige ansettelser er uendret i loven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2006

   Behandlet i Odelstinget: 10.10.2006

   Behandlet i Lagtinget: 26.10.2006