vedtak til lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Dette dokument

År 2008 den 20. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

§ 1

Det er forbudt å bruke, utvikle, produsere, erverve, lagre eller overføre klaseammunisjon i strid med Konvensjon av 30. mai 2008 om klaseammunisjon.

Kongen kan gi nærmere regler for å oppfylle Norges forpliktelser etter konvensjonen.

§ 2

Denne loven gjelder også for Svalbard, Jan Mayen og de norske bilandene.

§ 3

Den som bryter denne loven eller forskrifter gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år. Uaktsomme handlinger straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 4

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

§ 5

Fra den tid denne lov trer i kraft, gjøres følgende endringer i Almindelig borgerlig Straffelov 22. mai 1902 nr. 10:

§ 12 første ledd nr. 3 g, h og ny bokstav i skal lyde:

  • g) er straffbar etter lov 17. juli 1998 nr. 54 om gjennomføring av Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner § 5,

  • h) er straffbar etter lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse, eller

  • i) er straffbar etter lov ... 2008 nr. ... om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon § 3.

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær