vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

År 2008 den 20. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg

I

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 10-10 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 10-10 tredje ledd første punktum skal lyde:

For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsen 2,44 ganger grunnbeløpet.

§ 11-11 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 11-11 tredje ledd første punktum skal lyde:

For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet.

§ 12- 13 nr.1 annet ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet.

§ 15-7 skal lyde:

Årlig overgangsstønad utgjør 1,97 ganger grunnbeløpet.

II

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

Full supplerande stønad skal vere

  • a) 1,94 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar

  • b) 2,44 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år

  • c) 1,79 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år.

III

Loven trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 2008.

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær