Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 299)

 • Spørjetimespørsmål fra Kathy Lie (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  I anledning kvinnedagen vil jeg gjerne høre hva som er statsrådens hovedprioriteringer for å sikre at alle kvinner i Norge har trygge og gode hverdager. Så langt i år har et tosifret antall kvinner blitt drept av sin partner og langt flere lever i utrygge forhold, og blir utsatt for seksuell trakassering. Krisesentrene har veldig varierende tilbud og ofte for dårlige hus og få ansatte. Vi ser at kvinner utsettes for vold selv om de har voldsalarm. Hvilke grep tas nå for å følge opp dette?
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  EU inviterer Norge til å bli med på utviklingssamarbeidet «European Industrial SMR Alliance» for å sørge for at Europa innen 2030 har små modulære kjernekraftverk. Målet er et bredt samarbeid om en ny generasjon kjernekraftverk som kan bli viktige i EUs grønne skifte, og også bli en ny industri for Europa. Her har Norge sjanse til å bidra med kompetanse og ressurser slik at fossilfri, regulerbar, stabil energi kan realiseres raskest mulig til beste for Europa, Norge og verden. Planlegger regjeringen å delta og bidra?
 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Statsråden har varsla ei ny stortingsmelding om gründerar og oppstartsbedrifter. Samtidig har regjeringa frå 1. januar skjerpa innleigeregelverket slik at over 3 000 enkeltståande sjølvstendig næringsdrivande ikkje lenger kan levere tenester og inngå oppdragsavtaler med ein arbeidsgivar. Kva vil statsråden gjere for å hindre at 3 000 enkeltståande sjølvstendig næringsdrivande må avslutte si verksemd samtidig som statsråden arbeider med ein plan for at Noreg skal bli verdas beste land å starte og drive bedrift i?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Gravide og fødende kvinner i Gaza: I løpet av de første tre månedene med israelsk bomberegn over Gaza økte antallet spontanaborter med 300 prosent. 25 av Gazas 36 sykehus er satt helt ut av spill, og situasjonen er alvorlig for gravide og fødende kvinner, melder palestinske PFPPA. Dersom Israel ikke snart stopper krigføringen og bombingen vil antallet kvinner som dør av svangerskapskomplikasjoner, og ikke minst spedbarnsdødeligheten, fortsette å øke. Hva gjør utenriksministeren for å sikre Gazas gravide og fødende kvinners trygghet?
 • Spørjetimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Til tross for stor motstand fra jordmødre og fødekvinner ble ABC-klinikken ved Oslo universitetssykehus lagt ned for ett år siden. Siden har flere av de ansatte startet opp et privat tilbud for hjemmefødsler, og vi kan lese i media om flere kvinner som benytter seg av tilbudet og betaler av egen lomme for å få den kontinuiteten og oppfølginga som ABC-klinikken tidligere ga. Mener statsråden det er i tråd med regjeringas politikk at kvinner ender opp med å betale mange tusen kroner for føde- og barseltilbud, fordi det offentlige tilbudet svikter?
 • Spørjetimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  De første månedene i dette året var preget av flere drap på kvinner. En fjerdedel av alle drap i Norge er partnerdrap og det er nesten alltid varslede drap. I over 70 prosent av tilfellene har både offer og gjerningsperson vært i kontakt med hjelpeapparat i førstelinja. I opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner står det at det oppfordres til at kommunene har handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Hvorfor mener statsråden at kommunene ikke burde pålegges en plikt om å ha slike planer, slik Partnerdrapsutvalget foreslo?
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  1. januar i år fylte sexkjøpsloven 15 år. Loven som ble kjempa frem av kvinnebevegelsen har til hensikt å motvirke at menn kjøper sex. Men vi ser at loven ikke fungerer helt etter hensikten. Det er få tiltak for å hjelpe folk ut av prostitusjon, politiet prioriterer i liten grad å bekjempe prostitusjon og det er lite fokus på forebygging. Loven hadde til hensikt å følge opp nettopp disse tingene. Kan statsråden si noe om hvordan regjeringen prioriterer å sørge for at hensikten og målet med sexkjøpsloven ivaretas og følges opp?
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  De velgerne i mitt hjemfylke Telemark som stemte på Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2021, trodde nok mange på de klare valgløftene om at helsekøene skulle reduseres. Hva er så status etter 2,5 år med rød-grønn regjering: På Sykehuset Telemark har gjennomsnittlig ventetid for å få sykehusbehandling skutt i været, og har økt fra 35 dager i januar 2022 til 97 dager i januar i år. Det er nesten en tredobling! Hva vil statsråden si til velgerne i Telemark som lot seg lure av de fagre løftene?
 • Spørjetimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Denne regjeringen setter stadig nye rekorder på helsefeltet. Hadde vi bodd i bakvendtland hadde norske pasienter hatt glede av det, men dessverre er det rekorder i ventetid for å få behandling. Januartallene fra Norsk pasientregister helt tilbake til 2012 viser at det ikke har vært lengre ventetid på en rekke områder. Jeg kan ikke ramse opp alle, men nevner barnesykdommer, geriatri, habilitering for barn og unge, kvinnesykdommer og øyesykdommer. Er statsråden stolt over at det stadig settes negative rekorder?
 • Spørjetimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Grå stær er vanlig, særlig for de eldste. Mer enn ni av ti som har hatt operasjon mot grå stær ser godt nok til å kunne kjøre bil. Grå stær-operasjon har høy gjennomsnittlig ventetid på hele 109 dager, en klar økning på 22 dager på to år. Ventetidene hos flere store sykehus er ekstremt lange, som 61 til 122 uker på Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø og 49 til 92 uker på Ullevål sykehus. Hva tenker statsråden når hun hører slike ekstreme ventetider for en sykdom som får store konsekvenser for mange?
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Før stortingsvalget i 2021 lovet Arbeiderpartiet å bevilge penger til sykehusene for å ta igjen behandlingsetterslepet for alvorlige sykdommer etter koronapandemien. Ventetiden for å få sykehusbehandling har bare gått i en retning under denne regjeringen, og det er oppover. Gjennomsnittlig ventetid for alle helsetjenesteområder for spesialisthelsetjenesten var i januar 73 dager, en økning på åtte dager siden januar 2022. Er statsråden fornøyd med regjeringens innsats for å ta igjen behandlingsetterslepet etter pandemien?
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Under stortingsvalgkampen i 2021 lovet Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre en satsing på psykisk helsehjelp og å korte ned køene for å få psykisk helsehjelp hvis han kom i regjering. «Dagens regjering har ikke klart å gi god nok hjelp», uttalte Støre da. I januar var gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern for voksne 60 dager, en økning på syv dager på to år og et rekordhøyt tall registrert for januar i Norsk pasientregister siden 2012. Mener statsråden at dagens regjering klarer å gi god nok hjelp til psykisk syke?
 • Spørjetimespørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  Stavanger Aftenblad kunne nylig melde at ventetiden for å opereres for endometriose på Stavanger universitetssykehus er minst et halvt år. På Haukeland universitetssjukehus er ventetiden for å fjerne en livmor 66 uker, og Oslo universitetssykehus 62 uker. «Provoserende at det ikke satses mer på kvinnehelse», sa Ellinor og Signe som har diagnosen endometriose, til avisen. Hvorfor er ikke statsråden villig til å bruke ledig kapasitet i private sykehus, når mange av de som må vente altfor lenge på å på å bli operert for endometriose har store smerter?
 • Spørjetimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.02.2024

  Til behandling

  I september 2019 sto 200 000 pasienter i helsekø, en nedgang fra 275 000 pasienter da Fremskrittsparti- og Høyre-regjeringen tiltrådte i 2013. Stortingsrepresentant Kjerkol reagerte da kraftig på tallene, og mente at mye av skylden lå på fritt behandlingsvalg. Hun mente også at det hadde vært en kronisk underfinansiering av helsetjenestene, som hadde gjort det vanskelig å øke kapasiteten i takt med behovet. Skyldes den kraftige økningen i helsekøene til 276 000 pasienter fremdeles fritt behandlingsvalg og underfinansiering av helsetjenestene?
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Til behandling

  Helse Sør-Øst har nylig utlyst anbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Anbudet reserveres ikke for ideelle, slik først forespeilet, men det åpnes også for kommersielle aktører. Samtidig reduseres antallet døgnplasser med 123. Dette er plasser som pasientene i regionen trenger. Nå er den ideelle klinikken Arken, landets eneste behandlingssted kun for kvinner, bekymret for å måtte legge ned tilbudet. Det vil være i strid med anbefalingene fra Kvinnehelseutvalget. Er dette en ønsket utvikling for regjeringen?
 • Munnleg spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Svart på: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Samferdselsministeren får dette spørsmålet også. I det forrige spørsmålet hadde ikke alt gått på skinner, men det som har gått på skinner hele tiden, er Flytoget. Flytoget har vært en ubetinget suksess. Jonas Gahr Støre har omtalt Flytoget som «arvesølvet», mens statsråd Nygård og den samme Støre nå vil gjøre arvesølvet om til kråkesølv – eller legge ned Flytoget, rett og slett. I forgårs var det et interessant leserinnlegg i Aftenposten. Det er ikke alltid leserinnlegg er det som skal være en del av spørretimen, men tidligere jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier at beslutningen om å legge ned Flytoget må være et arbeidsuhell. I hennes tid som direktør i Jernbanedirektoratet var det uaktuelt å legge ned Flytoget, og hun mener at det er en dårlig idé. Hun representerer nå næringslivet i Ålesund og på Sunnmøre, og hun viser til at sunnmøringer og andre ikke nødvendigvis har Ruter-appen og er vant til å bruke det ordinære togtilbudet. Hun peker også på en rekke andre faktorer som viser at Flytoget som en suksess bør videreføres. Hvorfor har ikke statsråden sett på mindre dramatiske grep enn å legge ned hele Flytoget?
 • Munnleg spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Svart på: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen desember 2022 har dette prosjektet vært gjenstand for mange diskusjoner og spørsmål i etterkant, ikke bare om hvordan det kunne skje, men like viktig er håndteringen i etterkant, der det ble stilt spørsmål ved om sikkerheten ble skjøvet til side til fordel for den offisielle åpningsdatoen. Samferdselsministeren har bedyret at han skulle til bunns i saken og nedsette både interne og eksterne granskinger i etterkant. I tillegg bedyret ministeren at det nå er trygt i denne tunnelen. Siste rapport ble levert 26. juni 2023, men for under 14 dager siden ble det kjent at det var store mangler under et branntilsyn i Blixtunnelen senest nå i vinter. Hva har samferdselsministeren konkret gjort for at kunder på Follobanen skal kunne ha tillit til at det er trygt etter disse granskingene og møtene med Bane NOR?
 • Munnleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Svart på: 28.02.2024 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

  Den sikkerhetspolitiske utviklingen i Ukraina og i nærområdene våre er ytterligere forverret etter to års brutal krig fra Russland. Nå har også – dessverre – russiske styrker framgang på bakken. Mye av det skyldes at man på ukrainsk side har mangel på ammunisjon. Særlig artilleriammunisjon er det prekært behov for. Ukrainske styrker rasjonerer nå med artilleriammunisjonen, mens russiske myndigheter fortsetter å produsere ammunisjon. Utenriks- og forsvarskomiteen var nettopp på reise til Ukraina, og dialogen med våre motparter handlet selvfølgelig om å utløse støttepakkene fra både EU og USA. EU har sagt ja til sin, vet vi ikke om og når USA vil stemme gjennom sin pakke i Kongressen. Så er også manglende produksjonskapasitet på ammunisjon og forsinkelser i leveranser av militært materiell et stort problem for Ukraina. For at Ukraina skal kunne forsvare seg mot de intensiverte russiske angrepene som vi ser nå, viste Tsjekkias president, Petr Pavel, nylig til et initiativ fra Tsjekkia for å kunne kjøpe inntil 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. I møtet som har vært i Paris de siste dagene, har nå til sammen 15 land forpliktet seg til denne planen. Nederland har varslet at de vil bruke 100 mill. euro, Danmark har varslet at de vil kjøpe 15 000 artillerigranater, osv. Mitt poeng er at det haster med å kunne gi Ukraina mer ammunisjon. Dette er et initiativ som, ut fra det som sies, må kunne leveres relativt raskt, raskere enn produksjonskapasiteten i Europa kan fylle opp gjennom ordinær produksjon. Hasteaspektet er også sterkt understreket fra Ukrainas side. Jeg har litt vanskelig for å se hvorfor Norge ikke kan signalisere at de også ønsker å støtte dette initiativet.
 • Munnleg spørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Svart på: 28.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Mitt spørsmål går til helseministeren. I flere år har ansatte, fagfolk, pasient- og brukerorganisasjoner og lokalbefolkningen flere steder i landet protestert høylytt mot en sykehuspolitikk der bedriftsøkonomisk tenkning settes foran befolkningens trygghet og tilgang til gode helsetjenester, og folkestyret. Livsviktige tilbud står i fare for å bli lagt ned, selv om Stortinget i mange tilfeller har vedtatt det motsatte. Statsråden har varslet at det på fredag kommer en nasjonal helse- og samhandlingsplan. Dette er planen som regjeringen ved flere anledninger har pekt på at skal løse de store utfordringene helsetjenesten står overfor, bl.a. at den skal sikre mer likeverdige tjenester i hele landet. For Rødts del mener vi at en betydelig del av problemet er den såkalte innsatsstyrte finansieringen, altså måten sykehusene delvis finansieres på. En effekt av det systemet er at hvilke behandlinger sykehuset utfører, ikke bare avgjøres av hva det faktiske behovet er, men av hva som er verdsatt høyest økonomisk for sykehusene. Når sykehusene styres etter en sånn markedsmodell, fører det til at tilbud som ikke anses som lønnsomme, sentraliseres eller legges ned – som vi bl.a. har sett innenfor fødsels- og barselomsorg. Dette er et politisk skapt problem – det er iallfall ikke naturkreftene som har gitt oss innsatsstyrt finansiering – noe som betyr at det også må finnes en politisk løsning på det hele. Så mitt spørsmål er: Hva vil statsråden gjøre med helseforetaksmodellen og den innsatsstyrte finansieringen for å sikre demokratisk kontroll over sykehusene og sikre en styrket offentlig velferd?
 • Munnleg spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Svart på: 28.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  I den senere tid, og som ble debattert under et tidligere hovedspørsmål, har det vært flere oppslag om sykepleiere som får betydelig høyere årslønn gjennom vikarbyråer enn gjennom fast ansettelse. I det mye omtalte VG-intervjuet med statsråden, som vi hørte om i sted, sa hun: Vi i SV deler denne bekymringen, for vi er avhengig av et godt partssamarbeid hvis vi skal få gjort alle oppgavene som helsetjenesten står for. Disse få ansatte påfører staten og kommunene enorme kostnader. Tall fra 2022-regnskapet viste at helsetjenesten brukte 3,6 mrd. kr på innleie. Samtidig vedtok regjeringen nye regler for innleie – som gjelder for resten av arbeidslivet, med unntak av for helsetjenesten – noe SV stemt imot. Men regjeringen navigerte i den saken sammen med et flertall fra høyresiden for å gi unntak til helsetjenesten. Forslaget om å ikke inkludere helsepersonell gikk imot en samlet fagforening, altså Fagforbundet, LO, Norsk Sykepleierforbund, Unio og YS. Alle var sterkt kritiske til at det skulle være tillat å bruke vikarbyråer i helsevesenet. Målet med de nye reglene i andre sektorer var jo å gi de tillitsvalgte mer makt, at på de plassene det var behov, skulle de tillitsvalgte gi lov. Dersom statsråden mener den dramatiske økningen i bruk av vikarbyråer og innleie utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, ønsker jeg å vite hvordan statsråden planlegger å styrke organiseringen av arbeidslivet, også innenfor helsevesenet.