Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (101 - 120 av 334)

 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om kva kommunar i stortingsvaldistriktet Sogn og Fjordane statsråden meiner at bør bli slått saman
 • Spørjetimespørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilke av kommunene i Telemark med under 3 000 innbyggere statsråden mener skal slås sammen, med henvisning til at tidligere runder om kommunesammenslåing har møtt stor motstand
 • Spørjetimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvorvidt statsråden mener at kommunene med færre enn 3 000 innbyggere sør i Trøndelag må slå seg sammen med én eller flere nabokommuner
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om på hvilken måte små kommuner er til hinder for å løse klimautfordringene, og hvordan statsråden mener at kommunesammenslåing vil redde klimaet
 • Spørjetimespørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Det er en klar økning i antall unge på helserelaterte ytelser. Sysselsettingsutvalget beskriver utviklingen: "I 2017 mottok 6,3 prosent av 29-åringene uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Det var en økning med om lag 20 prosent, fra 5,2 prosent i 2000, og over halvparten av dette var økt bruk av arbeidsavklaringspenger." Senter for jobbmestring er etablert enkelte steder blant annet for å gi et tilbud til personer som faller mellom to stoler. Hva vil regjeringen gjøre for å gi et tilbud til alle som faller mellom to stoler i hjelpetilbudet?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilke kommuner i stortingsvalgdistrikt Oppland statsråden mener at bør bli slått sammen, med bakgrunn i oppslag om at kommunereformen må fortsette for å få sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsområder i byene
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 27.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvilket syn på CO¨2-effekten av NorthConnect statsråden mener er riktig, med henvisning til at kraftselskapene bak NorthConnect hevder at kabelen vil gi en CO¨2-reduksjon på to millioner tonn per år, mens andre hevder at NorthConnect vil øke utslippene
 • Munnleg spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om tiltak når det gjelder Norges CO2-utslipp for å oppnå målet om 40 pst. utslippsreduksjon, og hvor mye norsk næringsliv må investere for å nå de planlagte målene
 • Munnleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan næringsministeren vil bidra til at lønnsfesten som enkelte ledere bevilger seg, hvor staten er hel- eller deleier, blir stoppet, med bakgrunn i at de med lavest lønnsinntekt har fått reallønnsnedgang de siste årene
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan forklare næringsstrategien til regjeringa, som har vore stille som mus i spørsmålet om det vil bli laga mål for flytande havvind i Noreg, med vilkår som gjer at vi kan ta ei internasjonal leiarrolle og byggje norsk leverandørindustri
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kvifor det er eit sjølvstendig mål for regjeringa å kvitta seg med statleg og dermed ofte òg med nasjonalt norsk eigarskap til bedrifter, infrastruktur og naturressursar
 • Munnleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om det er ei kursendring med Framstegspartiet ute av regjering, der fylkesmennene no får bestemma meir i plan- og byggjesaker og lokaldemokratiet mindre
 • Munnleg spørsmål fra Tuva Moflag (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hva den nye kommunalministeren vil bidra med til Kommune-Norge og landets eldre, med henvisning til normer som innføres uten at det følger nok penger med, mens det som følger med, er pekefingeren og formaningen om at det bare er å prioritere
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om at statsråden ifølge et oppslag mener at Norge har for mange små kommuner, noe han eksemplifiserer med å vise til kommuner som har under 3 000 innbyggere, og hvorvidt han mener at disse bør slå seg sammen
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Det vert rapportert om stadig fleire tilfelle av koronavirussmitte (SARS-CoV-2). Verdas helseorganisasjon (WHO) erklærte den 30. januar utbrotet som "en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". Folkehelseinstituttet i Noreg ber helsetenesta førebu seg på ein alvorleg virusepidemi. Kan statsråden informere om risikovurdering og smitteverntiltak og kva regjeringa gjer for å førebu helsetenesta på ein alvorleg epidemi?
 • Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at det innenfor transportsektoren er et økende antall direktørstillinger, med eksempel i at antallet direktører i jernbaneselskapene er nesten femdoblet, og hva statsråden vil gjøre med denne utingen, som er en direkte konsekvens av hans forgjengeres politikk
 • Spørjetimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 24.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil ta initiativ til å finne en løsning og sørge for at spørsmålet om gjenopptaking av persontrafikken på strekningen Dal-Eidsvoll blir inkludert i KVU-en
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Svart på: 04.03.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Om regjeringens nei til å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring, og hvordan regnestykket bak statsrådens påstand ser ut, om at vern vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet
 • Spørjetimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 26.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statsråden ser at det undergraver konkurranse og gir dårligere vilkår for universiteter og høgskole at de på kort varsel og uten å bli involvert i forkant, er pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie av lokaler i markedet
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.02.2020

  Svart på: 26.02.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om statsråden mener at reduserte ambisjoner, lengre saksbehandlingstid og flere henleggelser ved Innlandet Politidistrikt er i tråd med Stortingets ambisjoner og vedtak, eller om det vil bli tilført nødvendige ressurser