Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 102)

 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Mange barn i barnevernet trenger hjelp og behandling av barne- og ungdomspsykiatrien, BUP. At døgnbehandling i BUP blir redusert, blir blant annet brukt som forklaring på økt bruk av enetiltak i barnevernet. Dette er ikke å ta sårbare barns behov for helsehjelp på alvor. Kan statsråden informere om i hvilket omfang BUP skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen?
 • Spørjetimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  I regjeringens Prop. 55 L (2018–2019) virker det som om pasienten mister retten til individuell vurdering av nødvendig helsehjelp, ved at nødvendig helsehjelp kun gjelder de tjenestene som spesialisthelsetjenesten skal sørge for å yte. I tillegg hevder ESA at det norske regelverket ikke sikrer en individuell vurdering av om det finnes behandling i Norge som er like effektiv som i andre EØS-land. Kan statsråden redegjøre for hvordan proposisjonen er vurdert opp mot EØS-retten og menneskerettighetene, særlig Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 12?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Norge deltar sammen med 77 andre WTO-land i forhandlinger om et globalt juridisk rammeverk for elektronisk handel. EU har lagt frem vidtrekkende forslag som med få unntak vil legge til rette for fri flyt av data og som vil begrense eller forby viktige nasjonale tiltak knyttet til åpenhet, personvern, sikkerhet, industriutvikling og skatte- og avgiftslegging av multinasjonale teknologiselskap. Hva er Norges posisjon i forhandlingene, og hvilke konsekvenser vil avtalen kunne få for norsk suverenitet?
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Beløpet som inndras av kriminelle penger i Norge pr. år, ligger svært lavt. I fjor var det ca. 100 millioner kroner. Vi har flere ganger etterlyst og fremmet forslag i Stortinget om oppfølging av utredningen om sivilrettslig inndragning som var på høring til februar 2017. Svarene fra ulike justisministere har vært avventende. Det var derfor positivt at justisministeren 29. september i NRK Dagsrevyen og på nrk.no roste modellen for sivilrettslig inndragning i Irland og ga inntrykk av at vi vil følge etter i Norge. Det er imidlertid ikke varslet noe om dette i statsbudsjettet eller på andre måter. Vil regjeringen fremme forslag om å innføre sivilrettslig inndragning, og når vil dette i tilfelle skje?
 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Noreg har siste halvår hatt samtalar og forhandlingar med om lag 80 land om eit globalt regelverk for elektronisk handel. Dette kan bli ei omfattande avtale med mange og ulike konsekvensar. Når vil utanriksministeren informere Stortinget om status i desse forhandlingane, og vil Noreg offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort?
 • Spørjetimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Media har denne uken skrevet om tilstander som vitner om grov utnyttelse av utenlandske arbeidere ved fiskebruk langs kysten. A-krimsenteret i Nordland har ifølge Dagbladet avdekket gjennomgående brudd på lovverket. Funnene, som omtales som menneskehandel og alvorlig arbeidslivskriminalitet innen fiskeindustrien, er ikke forenlig med politiske målsettinger i fiskeripolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene som A-krimsenteret i Nordland har avdekket?
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Med Meld. St. 6 (2019–2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO har regjeringa bidratt til store forventninger til inkludering, mestring og utvikling blant barn og unge. Spesialundervisning, spesialpedagogikk og læringsstøtte er viktige deler av dette. I stortingsmeldinga varsler regjeringa endringer av Statped kombinert med ambisjoner om at alle barnehager og skoler skal få tilstrekkelig tilgang til spesialpedagogisk kompetanse. Hvordan er omorganisering og økonomisk nedskjæring i 2020 hos Statped i tråd med økte ambisjoner for fagområdet?
 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  I redegjørelsesdebatten 5. november 2019 tok jeg opp politiske signaler til Nav, som regjeringas innstramninger i muligheten til å kombinere AAP og utenlandsopphold. Nav har nå bekreftet min mistanke. Ytelsesdirektøren i Arbeids- og velferdsdirektoratet uttaler at de tolket lovendringene som en klargjøring og bekreftelse av sin tolkning og praksis. Derfor en ny sjanse: Kan statsråden utelukke at politiske signaler gjorde at Nav ikke varslet departementet da Trygderetten begynte å overprøve Nav, slik at alarmen ikke gikk før?
 • Spørjetimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørjetimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  Hvorfor er statsråden nå negativ til å gi folk større trygghet for nok mat ved å starte beredskapslagring av korn, når Kristelig Folkeparti tidligere har vært for saken?
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  Ifølge regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart utgjør klimagassutslippene fra innenriks sjøfart, fiske og fritidsbåter ca. 22 pst. av utslippene i transportsektoren. Liegruppen bygger nå verdens mest miljøvennlige fiskefartøy, der NOX-utslippene vil være 81 pst. lavere og CO2 24 pst. lavere. Men dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket. Hvorfor har ikke regjeringen fulgt opp klima i kvotemeldingen?
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Aftenposten har i dag kommet med en alvorlig avsløring om at nye privatskoler presser ut offentlige skoler. At det har vært en enorm økning i antall privatskoler under denne regjeringen, visste vi, men denne saken avslører at Høyre driver med en bevisst snikprivatisering av Skole-Norge, og etter min mening misbruker rommet for skjønn i loven til å gjennomføre ideologiske vedtak i strid med de faglige rådene. Det er Utdanningsdirektoratets oppgave å behandle søknader om å starte privatskoler og friskoler i Norge. Ved avslag i direktoratet kan departementet avgjøre. Med Høyre i regjering har departementet overprøvd de faglige rådene til direktoratet i et flertall av sakene. I tillegg: I åtte av fjorten av disse sakene sier kommunene at det vil svekke skoletilbudet i kommunene og gå ut over kvaliteten i den enkelte kommunen. Advokatfirmaet Raugland har vurdert sakene. De mener de er svakt begrunnet og sier at departementet har svaret nesten klart på forhånd. Dette synes jeg rimer dårlig med at Høyre kaller seg et kunnskapsparti, og ikke minst med påstanden om at privatisering kun er faktabasert. Her driver en altså med politisk overprøving av de faglige rådene, på tvers av anbefalinger om kvalitet i skolen. Dette er helt tydelig først og fremst ideologisk motivert. Vi i Arbeiderpartiet vil heller styrke og ikke svekke den offentlige fellesskolen. Vi mener også at skolestrukturen bestemmes best lokalt. Vi vil ha en lokal vetorett, slik at man ikke kan sitte i Oslo, i departementet, og bestemme skolestrukturen i Stavanger, Flekkefjord eller Hadsel. Kunnskapsministeren har nektet å stille til intervju om saken. Han nekter å svare på Aftenpostens spørsmål. Så jeg vil nå gjenta et spørsmål kunnskapsministeren nektet å svare på, til statsministeren. Mener statsministeren at det er uvesentlig om etableringen av disse privatskolene har negative konsekvenser for kvaliteten på det offentlige skoletilbudet i den aktuelle kommunen?
 • Munnleg spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mange har blitt opprørt over at det i Norge skjer såkalt konverteringsterapi, altså homoterapi, forsøk på å helbrede eller omvende mennesker til en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet har begge forslag om å forby dette til behandling nå i Stortinget. Da statsministeren først fikk spørsmål om et sånt forbud, var hun mot det og mente at det ville være problematisk for religionsfriheten, og at en ikke bør forby noen å be for andre, men mandag denne uken varslet hun at hun nå er for en utredning. At statsministeren først viser til religionsfriheten i denne sammenhengen, gjør det uklart hva hun nå egentlig mener. For det er jo soleklart at det er noe annet når en religiøs leder i det skjulte bruker sin autoritet til å hevde å kunne omvende et menneske til en annen seksuell legning eller kjønnsidentitet enn om f.eks. jeg og statsministeren sitter sammen i sofaen hjemme i stuen som likestilte venner og statsministeren tilbyr seg å be for å endre meg fordi jeg er homofil. Man kan forby det første uten å forby det siste. Det å ta høyde for maktforhold klarer lovverket vårt i veldig mange andre tilfeller allerede. Det er f.eks. forbudt for en arbeidsgiver å spørre noen om en er gravid, selv om det ikke er forbudt generelt. Jeg mener statsministeren må være tydelig om det som er sakens kjerne her. Har statsministeren bestemt seg? Mener hun at det skal være forbudt i Norge for religiøse ledere å tilby å omvende mennesker til en annen seksuell orientering eller kjønnsidentitet?
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren ser noe problem med at avgiftene i Norge nå er 6,3 mrd. kr høyere enn da hun overtok, og om hun ser utfordringene politikken har, med henvisning bl.a. til at NHO og LO er krystallklare på at den avgiftspolitikken som føres for biodiesel, setter klimasatsingen i fare
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om ikke det er rimelig at man betaler momsen selv på de dyreste elbilene, med henvisning til at omstilling må være retferdig om vi skal lykkes med det grønne skiftet, eller om statsministeren er enig med partilederen i Venstre, som kaller dette for et uttrykk for misunnelse
 • Spørjetimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Til behandling

  Fordi regjeringa ser for seg at EUs gjeldende kapitalkravsregelverk for banker blir del av EØS-avtalen i løpet av året, vil regjeringa allerede nå skjerpe kapitalkrav for norske banker. Viser til skriftlig spørsmål med svar nr. 2290 (2018–2019). I sum: Hvordan kan statsråden mene at endringene som er foreslått, ikke vil gi endringer fra dagens nivå, og hvorfor bør ikke dette opp til politisk behandling i Stortinget?
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Utenlandske vogntog og sjåfører uten nødvendig utstyr og/eller kompetanse til å kjøre på norske vinterveier skremmer folk i trafikken og gir stor oppslutning om Facebook-grupper som "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!". Regjeringspartiene har tidligere stemt ned Senterpartiets forslag om å sikre tryggere tungtransport, med begrunnelsen at det jobbes med saken. Hvordan kan det ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør?
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vinteren har kommet til Norge, og nok en gang lever folk i frykt for alvorlige ulykker forårsaket av utenlandske vogntog uten tilstrekkelig utstyr og kompetanse for kjøring på norske vinterveier. I løpet av få dager har Facebook-gruppen "Stopp dødstrailerne på norske vinterveier!" fått over 30 000 følgere. Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier?