Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 188)

 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Da Oslo universitetssykehus startet prosessen med mulig utbygging på Gaustad, ble utbyggingsmulighetene kartlagt. Nå planlegges det å bygge 240 000 kvm på et område som er beregnet til å kunne romme fra 14 000 til maksimal litt over 100 000 kvm. Det skal bygges på alle kanter av dagens anlegg, alt mens sykehuset skal være i full drift og effektiviseres år for år. Hvordan kan statsråden mene at dette er et godt prosjekt som ivaretar forventet befolkningsvekst og muligheten for ytterligere utvidelser?
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  I budsjettenigheten mellom regjeringen og Sosialistisk Venstreparti ble det enighet om følgende verbalforslag: "Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester. [...]" Kan statsråden redegjøre for hvilke velferdstjenester dette vil gjelde innenfor helsesektoren?
 • Spørjetimespørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Verden trenger norsk olje og gass, selv i et 1,5-graders perspektiv, uttalte IEA-sjefen Fatih Birol 30. november. I regjeringens budsjettenighet med Sosialistisk Venstreparti blir det slått fast at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022. Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, uttalte til pressen 11. september "Jeg og Arbeiderpartiet mener det oljesektoren nå trenger, er stabilitet og forutsigbarhet." Mener statsråden at når man nå dropper 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel i 2022, så gir det olje- og gassnæringen forutsigbarhet?
 • Spørjetimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  I Helse Sør-Øst har de etablert en praksis hvor de enkelte sykehusene ikke selv trenger å spare opp 30 prosent egenkapital for å igangsette nye prosjekt. I stedet kan de låne oppsparte midler fra andre sykehus. Ordningen er brukt både ved Ahus, i Østfold og nå i Vestre Viken. Også i de gigantiske prosjektene til Oslo universitetssykehus planlegges det å bruke oppsparte midler fra andre sykehus. Mener statsråden at dette er en bærekraftig og stabil finansieringsordning som bidrar til å igangsette nødvendige investeringer?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Ledergruppen ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus advarer mot samlokalisering på Aker, da planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen de har ansvaret for. Dette har de gitt klar beskjed om til ledelsen ved Oslo universitetssykehus, og de ber om at planene stanses. Regjeringen har sagt at de vil satse på psykiatri, rusomsorg og forebygging. Hvordan kan statsråden mene at denne satsingen gjenspeiles i planene som nå foreligger, om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker?
 • Spørjetimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Regjeringen har som sentralt punkt i sin plattform, og understreket det under fremleggelsen av Hurdalsplattformen, at "tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over". Bystyret i Oslo har med stort flertall sagt nei til nytt gigantsykehus på Gaustad. Om bystyret opprettholder sin motstand mot nytt gigantsykehus på Gaustad, vil regjeringen følge Oslo bystyrets vedtak?
 • Spørjetimespørsmål fra Olve Grotle (H) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Frå desember 2023 blir det innført nye utsleppskrav for norske lakseslakteri som følge av at EU fastsette nye utsleppsgrenser (BAT-AEL), som altså skal iverksettast seinast 4. desember 2023. Krava er svært strenge, og det vil krevje svært store investeringar i reinseteknologi å oppfylle krava, i den grad dette i heile tatt er råd. Både næringa og statsforvaltaren er i tvil om korleis situasjonen skal handterast, og dette gjer det usikkert å investere m.m. Kan statsråden gjere greie for korleis regjeringa vil handtere saka?
 • Spørjetimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Da budsjettenigheten med Sosialistisk Venstreparti ble klar 29. november, sa statsministeren at "vi mener dette er et budsjett som klart legger opp til å kutte mer [enn Solberg-regjeringens budsjettforslag]". Hos NRK 30. november kan vi derimot lese at klimaforsker Asbjørn Torvanger hos Cicero mener det er umulig å si konkret hvor mange tonn CO2 regjeringens budsjett vil kutte. Også Sosialistisk Venstreparti har innrømmet at dette er vanskelig å regne ut. Kan statsråden svare på hvor mye regjeringens budsjettenighet vil kutte klimagassutslippene med i 2022?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Grunnloven § 104 forplikter storting, regjering og domstoler til å vektlegge barnets beste og barnets mening før de treffer sine avgjørelser. At barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer, har solid forankring i NOU 2017: 8, der det ble vurdert om man skulle opprette særdomstoler for barnesakene. På hvilken måte vil statsråden sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i de beslutninger regjeringen skal gjøre i denne saken, og vil statsråden sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen?
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  I Prop. 1 S fra Solberg-regjeringen beskrives det globale knutepunktet for helseinnovasjon i Oslo som skal drives av UNICEF, og at det er avsatt midler til dette på kap. 160 Helse. UNICEF valgte Norge som globalt knutepunkt for helseinnovasjon etter å ha vurdert seks ulike lands helseinnovasjonsarbeid og tilhørende økosystemer for forskning og innovasjon innen helse, fordi Norge ble ansett for å være det mest relevante stedet å lokalisere knutepunktet. Hvorfor har regjeringen uten forvarsel plutselig skrinlagt dette arbeidet?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Regjeringen Solberg økte kjernestøtten til Verdens matvareprogram, WFP, kraftig i 2021. I neste års budsjett gjennomfører Støre-regjeringen to kraftige kutt i bevilgningen til WFP, i tillegg til generelle kutt i det humanitære budsjettet. I regjeringens tilleggsproposisjon ble det foreslått et kutt på 200 mill. kroner til WFP, og i budsjettforliket med Sosialistisk Venstreparti ble det kuttet ytterligere 120 mill. kroner i bevilgningen. Hvilken informasjon om verdens sultsituasjon er det regjeringen besitter, som hverken FN eller vi andre har del i?
 • Spørjetimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Den nye regjeringa og Sosialistisk Venstreparti bevilger sårt tiltrengte ekstra frie midler til kommunene. Likevel er det ikke nok. I en sak hos NRK Nordland 23. november kan vi lese at bygdene i Hadsel Innland står i fare for å miste flere viktige tjenestetilbud som barnehage og skole samt å måtte kutte i brannberedskapen. Dermed kan det ta lang tid før brannvesenet kommer fram: 30–40 minutter, anslår kommunedirektøren. Hva tenker statsråden om at det på tross av at Senterpartiet er i regjering, fortsatt er et skrikende behov for bedre og mer robust kommuneøkonomi?
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Etter samtale med den amerikanske forsvarsministeren i Washington uttrykte Norges forsvarsminister et behov for bedre samordning av alliert øvelsesaktivitet i nord og “et ønske om å koordinere dette bedre for å få til avspenning mot Russland”, ifølge NTB. VG gjengir 29. november at regjeringen ønsker begrenset aktivitet i nord fra allierte fartøy og fly. Legger regjeringen opp til nye varslingsrutiner og endrede seilingsmønstre for allierte flåtestyrker i nordområdene?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Stormen forrige uke medførte ødeleggelser av store skogområder. Det er så massive ødeleggelser i f.eks. Hedalen i Sør-Aurdal at dersom nye omfattende skader forårsaket av ras, flom og tette avløp skal unngås må storsamfunnet bidra. Dagens forsikringsordning er ikke god nok med tanke på naturskade. Vil statsråden sørge for hjelp til de hardest rammede områdene for å redde trevirket og forebygge andre skader, og vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av forsikringsordningen for skogeiere sett i lys av forrige ukes hendelser?
 • Spørjetimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Etter nokre få måneder med Senterpartiet i regjering ser me allereie resultatet av politikken. Bedriftseigar Ola Braanaas flytter frå distriktskommunen Gulen fordi skattetrykket blir så stort og han ikkje vil tappa pengar ut av distriktsbedrifta for å betala skatt til Finansdepartmentet. FrP har alltid sagt at distriktspolitikk er å sørga for lokaleigde arbeidsplassar i privat sektor. Vil statsråden gjera det betre å eiga arbeidsplassar i distrikta?
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  EU-kommisjonen foreslår å innskrenke retten til å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen som følge av den spente situasjonen på grensen mot Hviterussland, som også truer med å destabilisere Europa. Begrensninger i retten til å søke asyl i nevnte land kan bidra til at migrantstrømmen finner veien til nye grenseoverganger. Mener statsråden forslaget fra EU-kommisjonen har betydning for norsk innvandringspolitikk, og er hun bekymret for at det kan bidra til migrasjon fra Russland til Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Etter at fusjonen ble iverksatt i 2016, jobbet Nord universitets ledelse systematisk for å rive ned det som Høgskolen i Nesna hadde bygd opp. Hvordan vil statsråden sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket?
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Smitteverntiltaka forutsetter økt grad av testing. 1. desember var det halvannen times kø på en teststasjon i Oslo. Det meldes om lang reisevei til testsentre utenfor storbyene. Det er utfordringer med lav bemanning på testsentrene, og distribusjonssteder for gratis hurtigtester går tomme. På apoteket koster det 550 kroner for en pakke med hurtigtester. Dette gjør testing til en stor utgiftspost for folk. Hva gjøres for å sette kommunene i stand til å sikre tilgang på gratis tester, herunder både hurtigtester til hjemmebruk og PCR-tester?
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Til behandling

  Statsministerens hovedbudskap til Stortinget i forrige uke var at pandemien ikke er over. I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at krisetiltakene skal vare så lenge pandemien varer. Likevel legger regjeringen opp til å droppe alle krisetiltak for arbeidsfolk fra 1. januar 2022. Resultatet er at titusener kan falle ut av dagpengeordningen i løpet av våren. Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at krisetiltakene forlenges etter jul i samsvar med de økende smittetallene?
 • Spørjetimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Til behandling

  Stortingsrepresentant frå Arbeidarpartiet Per Vidar Kjølmoen har hevda både i media og på Møre og Romsdal Arbeidarparti si nettside og i tallause lesarinnlegg at ferjeprisane no vert kutta med 50 prosent. Kan statsråden dokumentere det som stortingsrepresentanten frå Arbeidarpartiet hevdar, og kva blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 med regjeringa sitt framlegg samanlikna med prisane per 31. desember 2021?