Vedtak uke 15

I uke 15 har Stortinget vedtatt å åpne for at regjeringen kan innføre regler om klimahensyn ved nydyrking. Stortinget har også behandlet den årlige meldingen om kvalitet og pasientsikkerhet samt en rekke representantforslag.

Kornåker. Foto: iStock.
Kornåker. Foto: iStock.

Klimahensyn ved nydyrking

Stortinget har vedtatt endringer i jordlova* som innebærer at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi regler om nydyrking gjennom forskrift utvides fra å «unngå skade på natur- og kulturlandskap» til også å omfatte hensynet til klima.

Endringene åpner for at departementet kan gi nærmere regler om nydyrking begrunnet ut ifra behovet for redusert utslipp av klimagasser.

Mindretallsforslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som blant innebærer at forbud mot nydyrking av myr ikke kan fastsettes i forskrift, fikk ikke flertall.

Melding om kvalitet og pasientsikkerhet

Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet for 2017. Dette er en årlig melding.

De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

Andre vedtak

Denne uken har Stortinget også behandlet en rekke representantforslag, blant annet om en miljøreform i oppdrettsindustrien, å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern og klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser.

Ingen av representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 12.04.2019 10:31