Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)

Til Stortinget

Bakgrunn

Forslagsstillerne fremmer med dette forslag om en ny § 107 i Grunnloven om rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv på bakgrunn av forslaget i Dokument 16 (2011–2012).

Stortingets presidentskap besluttet den 18. juni 2009 å nedsette et utvalg til å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter grunnlovs rang.

Utvalget avga 19. desember 2011 sin rapport til Stortingets presidentskap. Rapporten er trykt som Dokument 16 (2011–2012).

Menneskerettighetsutvalget foreslo en ny § 107 i Grunnloven om retten til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv. Utvalgets mindretall, Carl I. Hagen, sluttet seg ikke til dette forslaget, jf. mindretallsmerknaden gjengitt i Dokument 16 (2011–2012) punkt 11.4.2.

Utvalget viste til at Grunnloven i dag ikke inneholder noen generell bestemmelse om rett til å delta i kulturelt liv eller rett til å ivareta sin kulturelle identitet. Slik grunnlovfesting ville etter utvalgets syn synliggjøre at deltakelse i kulturelt liv er en viktig verdi i det norske samfunnet. Grunnlovfesting ville være en anerkjennelse av at kulturell utfoldelse og deltakelse i kulturelle aktiviteter er av stor betydning for personlig utvikling, etablering og markering av identitet og tilhørighet, og for livsglede og livsutfoldelse.

Om den nærmere begrunnelsen for forslaget vises det til Dokument 16 (2011–2012), s. 205 flg.

Forslaget er tidligere fremmet i flere alternativer som del av grunnlovsforslag 31 (2011–2012), jf. Dokument 12:31 (2011–2012) romertall I og Innst. 187 S (2013–2014). Forslaget ble behandlet i Stortinget 13. mai 2014, men oppnådde ikke det tilstrekkelige grunnlovsmessige flertall.

I Dokument 12:31 (2011–2012) ble det fremsatt seks alternative forslag til første ledd. Forslagsstillerne fremmer det tidligere fremsatte alternativ 5 om at statens myndigheter skal respektere og legge forholdene til rette for at den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Forslaget til annet ledd er i samsvar med Menneskerettighetsutvalgets forslag om respekt for vitenskapens og kunstens frihet.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Alternativ 1:

Ny § 107 skal lyde:

Statens myndigheter skal respektere og legge forholdene til rette for at den enkelte kan delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk.

Vitenskapens og kunstens frihet skal respekteres.

Dei statlege styresmaktene skal respektere og leggje til rette for at alle kan delta i kulturaktivitetar og oppleve eit mangfald av kulturuttrykk.

Den vitskaplege og kunstnarlege fridommen skal respekterast.

Alternativ 2:

Ny § 107 a skal lyde:

[Som alternativ 1]

Vedlegg

Martin Kolberg

Jette F. Christensen

Gunvor Eldegard

Bård Vegar Solhjell

Karin Andersen

Abid Q. Raja

Referert i Stortingets møte 30. september 2016.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Olemic Thommessen

president

30. september 2016