5. Oversikt over kapitler og poster - rammeområde 3

Nedenfor følger en oversikt over Regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 3 (Kultur) slik de fremkommer i St.prp. nr. 1 (2004-2005) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-7 (2004-2005). 90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet.

Rammeområde 3

(Kultur)

I

Kap.

Post

Formål:

St.prp. nr. 1 (2004-2005)

St.prp. nr. 1 (2004-2005) med Tillegg nr. 4

Utgifter i hele kroner

Kultur- og kirkedepartementet

300

Kultur- og kirkedepartementet

97 890 000

97 890 000

1

Driftsutgifter

97 890 000

97 890 000

305

Lotteri- og stiftelsestilsynet (jf. kap. 3305)

48 890 000

48 890 000

1

Driftsutgifter

48 890 000

48 890 000

315

Frivillighetsformål

218 840 000

218 840 000

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

139 259 000

139 259 000

71

Tilskudd til frivillighetssentraler

63 161 000

63 161 000

72

Tilskudd til frivillig virksomhet

15 000 000

15 000 000

73

Tilskudd til sekretariat for frivillige organisasjoners interessepolitiske virksomhet

1 420 000

1 420 000

320

Allmenne kulturformål

719 720 000

719 720 000

1

Driftsutgifter

40 545 000

40 545 000

50

Norsk kulturfond

255 418 000

255 418 000

51

Fond for lyd og bilde

19 500 000

19 500 000

52

Norges forskningsråd

2 161 000

2 161 000

53

Samiske kulturformål

32 113 000

32 113 000

73

Nasjonale kulturbygg, kan overføres

167 800 000

167 800 000

74

Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres

116 993 000

116 993 000

75

Kulturprogram, kan overføres

7 222 000

7 222 000

76

Hundreårsmarkeringen 1905-2005, kan overføres

35 000 000

35 000 000

78

Ymse faste tiltak

22 156 000

22 156 000

79

Til disposisjon

4 612 000

4 612 000

82

Nobels fredssenter

16 200 000

16 200 000

321

Kunstnerformål

303 795 000

303 795 000

1

Driftsutgifter

13 303 000

13 303 000

72

Stipend basert på gjennomført kunstutdanning, overslagsbevilgning

11 909 000

11 909 000

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres

92 448 000

92 448 000

74

Garantiinntekter, overslagsbevilgning

85 209 000

85 209 000

75

Vederlagsordninger

100 926 000

100 926 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322)

286 493 000

286 225 000

1

Driftsutgifter

31 427 000

9 185 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 592 000

0

50

Utsmykking av offentlige bygg

7 675 000

7 675 000

72

Knutepunktinstitusjoner

32 516 000

32 516 000

73

Nasjonalmuseet for kunst

145 714 000

169 280 000

75

Offentlig rom, arkitektur og design

19 541 000

19 541 000

77

Henie Onstad Kunstsenter

5 880 000

5 880 000

78

Ymse faste tiltak

42 148 000

42 148 000

323

Musikkformål (jf. kap. 3323)

452 947 000

452 947 000

1

Driftsutgifter

111 396 000

111 396 000

70

Nasjonale institusjoner

154 861 000

154 861 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

117 177 000

117 177 000

72

Knutepunktinstitusjoner

29 137 000

29 137 000

74

Landsdelsmusikere i Nord-Norge

13 841 000

13 841 000

78

Ymse faste tiltak

26 535 000

26 535 000

324

Teater- og operaformål (jf. kap. 3324)

887 761 000

887 761 000

1

Driftsutgifter

89 809 000

89 809 000

70

Nasjonale institusjoner

543 102 000

543 102 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner

198 137 000

198 137 000

73

Region- og distriktsopera

18 359 000

18 359 000

75

Dans

10 000 000

10 000 000

78

Ymse faste tiltak

28 354 000

28 354 000

325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

78 974 000

78 974 000

1

Driftsutgifter

56 985 000

56 985 000

21

Spesielle driftsutgifter

5 356 000

5 356 000

73

Prosjekt- og utviklingstiltak

16 633 000

16 633 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326)

428 670 000

428 670 000

1

Driftsutgifter

287 866 000

287 866 000

21

Spesielle driftsutgifter

8 949 000

8 949 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

41 081 000

41 081 000

73

Noregs Mållag

1 536 000

1 536 000

74

Det Norske Samlaget

8 576 000

8 576 000

75

Språkteknologi, Norsk Ordbok mv.

9 712 000

9 712 000

78

Ymse faste tiltak

70 950 000

70 950 000

328

Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328)

504 152 000

504 152 000

1

Driftsutgifter

34 435 000

34 435 000

21

Arkeologiske og andre oppdrag

15 093 000

15 093 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

2 300 000

2 300 000

70

Det nasjonale museumsnettverket

417 550 000

417 550 000

78

Ymse faste tiltak

34 774 000

34 774 000

329

Arkivformål (jf. kap. 3329)

197 728 000

197 728 000

1

Driftsutgifter

177 632 000

177 632 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 122 000

6 122 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

9 642 000

9 642 000

78

Ymse faste tiltak

4 332 000

4 332 000

334

Film- og medieformål (jf. kap. 3334)

448 001 000

448 001 000

1

Driftsutgifter

122 979 000

122 979 000

21

Spesielle driftsutgifter

3 462 000

3 462 000

50

Norsk filmfond, kan nyttes under post 71

212 900 000

212 900 000

51

Audiovisuelle produksjoner

26 751 000

26 751 000

71

Filmtiltak m.m., kan overføres, kan nyttes under post 50

29 835 000

29 835 000

72

Knutepunktinstitusjoner

5 416 000

5 416 000

73

Regional filmsatsing

7 500 000

7 500 000

75

Medieprogram, kan overføres

14 800 000

14 800 000

78

Ymse faste tiltak

23 043 000

23 043 000

79

Til disposisjon

1 315 000

1 315 000

335

Pressestøtte

296 864 000

296 864 000

52

Norges forskningsråd

1 600 000

1 600 000

71

Produksjonstilskudd

246 966 000

246 966 000

73

Anvendt medieforskning og etterutdanning

14 769 000

14 769 000

75

Tilskudd til samiske aviser

12 969 000

12 969 000

76

Tilskudd til ymse publikasjoner

19 000 000

19 000 000

77

Distribusjonstilskudd til avisene i Finnmark

1 560 000

1 560 000

336

Informasjonsberedskap - kringkasting

2 499 000

2 499 000

70

Informasjonsberedskap

2 499 000

2 499 000

337

Kompensasjon for kopiering til privat bruk

32 500 000

32 500 000

70

Kompensasjon

32 500 000

32 500 000

Sum utgifter rammeområde 3

5 005 724 000

5 005 456 000

Inntekter i hele kroner

Inntekter under departementene

3300

Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 300)

54 000

54 000

1

Ymse inntekter

54 000

54 000

3305

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser (jf. kap. 305)

1 007 690 000

1 007 690 000

1

Spilleoverskudd fra Norsk Tipping AS

800 000 000

800 000 000

2

Gebyr - lotterier

3 400 000

3 400 000

3

Refusjon

43 490 000

43 490 000

4

Avgift, gebyr-stiftelser

2 000 000

2 000 000

5

Utjevningsfondet

158 800 000

158 800 000

3320

Allmenne kulturformål (jf. kap. 320)

278 000

278 000

1

Ymse inntekter

278 000

278 000

3322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 322)

268 000

0

1

Ymse inntekter

268 000

0

3323

Musikkformål (jf. kap. 323)

17 121 000

17 121 000

1

Inntekter ved Rikskonsertene

17 121 000

17 121 000

3324

Teater- og operaformål (jf. kap. 324)

8 570 000

8 570 000

1

Inntekter ved Riksteatret

8 570 000

8 570 000

3325

Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer

6 149 000

6 149 000

1

Ymse inntekter

793 000

793 000

2

Inntekter ved oppdrag

5 356 000

5 356 000

3326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 326)

13 478 000

13 478 000

1

Ymse inntekter

4 529 000

4 529 000

2

Inntekter ved oppdrag

8 949 000

8 949 000

3328

Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 328)

16 580 000

16 580 000

1

Ymse inntekter

1 487 000

1 487 000

2

Inntekter ved oppdrag

15 093 000

15 093 000

3329

Arkivformål (jf. kap. 329)

7 458 000

7 458 000

1

Ymse inntekter

1 336 000

1 336 000

2

Inntekter ved oppdrag

6 122 000

6 122 000

3334

Film- og medieformål (jf. kap. 334)

58 634 000

58 634 000

1

Ymse inntekter

10 921 000

10 921 000

2

Inntekter ved oppdrag

3 462 000

3 462 000

70

Gebyr

15 500 000

15 500 000

71

Inntektsuavhengig vederlag fra TV2

26 751 000

26 751 000

72

Inntektsavhengig vederlag fra TV2

2 000 000

2 000 000

Sum inntekter rammeområde 3

1 136 280 000

1 136 012 000

Netto rammeområde 3

3 869 444 000

3 869 444 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 300, post 1

kap. 3300, post 1

kap. 320, post 1

kap. 3320, postene 1 og 3

kap. 322, post 1

kap. 3322, post 1

kap. 323, post 1

kap. 3323, post 1

kap. 324, post 1

kap. 3324, post 1

kap. 325, post 1

kap. 3325, post 1

kap. 325, post 21

kap. 3325, post 2

kap. 326, post 1

kap. 3326, post 1

kap. 326, post 21

kap. 3326, post 2

kap. 328, post 1

kap. 3328, post 1

kap. 328, post 21

kap. 3328, post 2

kap. 329, post 1

kap. 3329, post 1

kap. 329, post 21

kap. 3329, post 2

kap. 334, post 1

kap. 3334, post 1

kap. 334, post 21

kap. 3334, post 2

III

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kultur- og kirkedepartementet i 2005 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

320

Allmenne kulturformål

73

Nasjonale kulturbygg

30,9 mill. kroner

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Utsmykking av offentlige bygg

8,3 mill. kroner

IV

Dekning av forsikringstilfelle

Stortinget samtykker i at Kongen i 2005 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med utenlandske utstillinger innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 200 mill. kroner.

V

Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd

Stortinget fastsetter følgende fordelingsnøkler for 2005:

  • 1) Det ordinære offentlige driftstilskuddet til region-/landsdelsinstitusjoner fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 323 Musikkformål og kap. 324 Teater- og operaformål.

  • 2) Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de nord­norske knutepunktinstitusjonene med unntak av Nordnorsk Kunstmuseum, fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 pst. på staten og 30 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kun­sthåndverk og offentlig rom, kap. 323 Musikk­formål og kap. 334 Film- og medieformål.

  • 3) Det ordinære offentlige driftstilskuddet til de øvrige knutepunktinstitusjonene fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 60 pst. på staten og 40 pst. på regionen, jf. kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom og kap. 323 Musikkformål.

VI

Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m.

Stortinget samtykker i at for 2005 skal:

  • 1. gebyret for merking av hver kopi av et videogram for utleie eller salg være kr 0,70. Kultur- og kirkedepartementet kan sette ned eller frita for gebyr i visse tilfelle.

  • 2. avgiften pr. videogram for omsetning i næring til Norsk kino- og filmfond være kr 3,50.

3. kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere være kr 1 840 ekskl. merverdiavgift. Tilleggsavgiften ved forsinket betaling av kringkastingsavgiften og når melding ikke blir gitt etter reglene i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 8-1 andre ledd, skal være 15 pst. av kringkastingsavgiften.

VII

Fullmakt til å integrera Riksutstillingar i Nasjonalmuseet for kunst

Stortinget samtykkjer i at verksemda for Riksutstillingar vert integrert i Stiftinga Nasjonalmuseet for kunst frå den dato Kultur- og kyrkjedepartementet fastset.