7. Forslag fra mindretall

Rammeområde 1

(Statsforvaltning)

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

I

På statsbudsjettet for 2005 bevilges under:

Kap.

Post

Formål:

Kroner

Kroner

Utgifter

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

1

Apanasje

7 454 000

50

Det Kgl. Hoff

97 633 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

1

Apanasje

5 005 000

50

H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

7 367 000

20

Statsministerens kontor (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

61 005 000

21

Statsrådet (jf. kap. 3021)

1

Driftsutgifter

106 753 000

24

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024)

1

Driftsutgifter

40 477 000

21

Spesielle driftsutgifter

6 320 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

621 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd

783 000 000

1500

Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 4500)

1

Driftsutgifter

131 031 000

21

Spesielle driftsutgifter

51 925 000

22

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, kan overføres

2 668 000

1502

Tilskudd til kompetanseutvikling

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 1

12 500 000

1503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

106 218 000

71

Bidrag fra arbeidstakerne

29 959 000

1506

Norge.no (jf. kap. 4506)

1

Driftsutgifter

11 200 000

1507

Datatilsynet (jf. kap. 4507)

1

Driftsutgifter

21 923 000

1510

Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510)

1

Driftsutgifter

1 062 810 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 782 000

1520

Statskonsult (jf. kap. 4520)

70

Tilskudd til restrukturering

8 000 000

1522

Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522)

1

Driftsutgifter

194 681 000

21

Spesielle driftsutgifter

37 626 000

22

Fellesutgifter for R-kvartalet

53 899 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 285 000

1530

Tilskudd til de politiske partier

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

167 087 000

71

Tilskudd til kommunepartiene, overslags­bevilgning

24 575 000

72

Tilskudd til kommunestyregruppene, overslagsbevilgning

19 360 000

73

Tilskudd til fylkespartiene, overslags­bevilgning

56 330 000

74

Tilskudd til fylkestingsgruppene, overslags­bevilgning

7 515 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 700 000

1541

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

16 800 000

1542

Tilskudd til Statens Pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

5 065 000 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

67 200 000

1543

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

270 600 000

70

For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning

5 400 000

1546

Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546)

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

62 700 000

1547

Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547)

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

80 500 000

1550

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

75 975 000

22

Flyttekostnader, kan overføres

27 918 000

1580

Bygg utenfor husleieordningen

31

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

829 400 000

32

Prosjektering av bygg, kan overføres

65 500 000

36

Kunstnerisk utsmykking, kan overføres

13 120 000

70

Tilskudd til Hovedstadsaksjonen

15 000 000

1581

Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581)

1

Driftsutgifter

19 814 000

30

Ekstraordinært vedlikehold, Bygdø Kongsgård, kan overføres

43 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

12 158 000

1582

Utvikling av Fornebuområdet

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

71 000 000

1583

Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583)

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 000 000

30

Investeringer, Pilestredet Park, kan overføres

25 000 000

2445

Statsbygg (jf. kap. 5445)

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .

-2 139 674 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

958 306 000

3 Avskrivninger

288 402 000

4 Renter av statens kapital

3 113 000

5 Til investeringsformål

710 000 000

6 Til reguleringsfondet

251 000

-179 602 000

30

Igangsetting av byggeprosjekter, kan over­føres

77 100 000

31

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 543 700 000

32

Prosjektering av bygg, kan overføres

55 030 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

79 154 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

40 030 000

2470

Statens Pensjonskasse (jf. kap. 5470)

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning .

-324 839 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

254 444 000

3 Avskrivninger

16 020 000

4 Renter av statens kapital

1 127 000

5 Til investeringsformål

16 000 000

6 Til reguleringsfond

-10 000 000

-47 248 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

35 352 000

Totale utgifter

12 145 089 000

Inntekter

3024

Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24)

1

Erstatning for utgifter i rettssaker

2 785 000

3

Oppdrag

535 000

4500

Moderniseringsdepartementet (jf. kap. 1500)

2

Ymse inntekter

180 000

4506

Norge.no (jf. kap. 1506)

1

Salg av informasjonstjenester

20 000

4510

Fylkesmannsembetene (jf. kap. 1510)

1

Inntekter ved oppdrag

2 112 000

2

Ymse inntekter

11 637 000

4522

Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522)

3

Driftsvederlag, Akademika

259 000

4

Inntekter, Norsk lysingsblad

16 069 000

5

Inntekter fra publikasjoner

851 000

6

Brukerfinansierte tjenester

153 000

7

Parkeringsinntekter

1 252 000

4546

Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546)

1

Premieinntekter

180 500 000

4547

Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547)

1

Premieinntekter

34 400 000

4581

Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 1581)

1

Ymse inntekter

112 000

5445

Statsbygg (jf. kap. 2445)

39

Avsetning til investeringsformål

710 000 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

233 920 000

5470

Statens Pensjonskasse (jf. kap. 2470)

30

Avsetning til investeringsformål

16 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen til statsansatte

80

Renter

326 000 000

Totale inntekter

1 536 785 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 1510 post 21

kap. 4510 postene 1 og 2

kap. 1522 post 1

kap. 4522 postene 1, 2 og 6

III

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 3 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

IV

Fullmakt til å beregne satser for partistøtte

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005, på bakgrunn av valgresultatet ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 og endelig bevilgning på kap. 1530 Tilskudd til de politiske partier, postene 71, 72, 73 og 74, kan beregne nye satser for 2005 for:

 • 1. støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner.

 • 2. grunnbeløp til kommunestyregruppene.

 • 3. representanttillegg til kommunestyregruppene.

 • 4. støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det ikke foreligger søknad fra ungdomsorganisasjoner.

 • 5. grunnbeløp til fylkestingsgruppene.

 • 6. representanttillegg til fylkestingsgruppene.

V

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at:

 • 1. det enkelte departement som et ledd i ordningen med bonus og rabatter, i 2005 kan nettoføre som utgiftsreduksjon på vedkommende utgiftspost tilbakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebetalingen refererer seg til kjøp i tidligere år.

 • 2. Moderniseringsdepartementet i 2005 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der fylkesmannen samordner utgiftene.

VI

Fullmakter til å overskride

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005 kan:

 • 1. avvike Statsbyggs driftsbudsjett mot dekning i reguleringsfondet.

 • 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med inntil 175 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 • 3. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, samt medregne ubenyttede inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.

VII

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005 kan omdisponere:

 • 1. mellom postene 30-38 under kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen.

 • 2. mellom postene 1, 30 og 45 under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål.

 • 3. mellom postene 30-49 under kap. 2445 Statsbygg.

 • 4. fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Investeringer, Fornebu under kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet.

 • 5. fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Investeringer, Pilestredet Park under kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park.

VIII

Fullmakter til å igangsette eller utvide byggeprosjekter

Stortinget samtykker i at Moderniseringsdepartementet i 2005 kan iverksette nye prosjekter eller utvide igangsatte prosjekter der bruker/fagdepartement har nødvendige leiemidler innenfor eget budsjett på følgende vilkår:

 • 1. for prosjekter inntil 25 mill. kroner (fullmaktsprosjekter) er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme på 150 mill. kroner til igangsetting av prosjekter utover bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg, postene 30-49.

 • 2. for kurante prosjekter er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme på 1 000 mill. kroner til videreføring/ferdigstilling av prosjekter som igangsettes innenfor bevilgningen under kap. 2445 Statsbygg, post 30 Igangsetting av byggeprosjekter.

IX

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Moderniseringsdepartementet i 2005 kan:

  • a) godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som en utgiftsreduksjon.

  • b) godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av statens eiendom på Vestbanetomten i Oslo.

  • c) godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av andre statlige etater som ikke har egen fullmakt til å avhende eiendom, til en verdi av 250 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle og for inntil 800 mill. kroner totalt i terminen.

  • d) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.

  • e) overdra til underpris eller vederlagsfritt eiendommer og bygninger som har vært disponert av statlige spesialskoler, grunnskoler og videregående skoler, til kommuner og fylkeskommuner. Fullmakten gjelder kun når ansvaret for virksomheten overtas av kommunen/fylkeskommunen eller det ikke er mulig å oppnå full pris.

  • f) foreta bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eiendommer på Fornebu, for inntil 500 mill. kroner.

  • g) foreta de salg og makeskifter som er nødvendig ved disponering og avvikling av statens eiendommer i Pilestredet Park.

 • 2. Kongen i 2005 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.

X

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2005 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for statsministeren og Regjeringens øvrige medlemmer.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringen gi en samlet oversikt og fremstilling av de samfunnsmessige kostnader ved omstillingen i staten.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen legge frem en redegjørelse om bruken av små stillinger i stat og kommuner og hva det betyr for likelønnsutviklingen i Norge, og hvilke konkrete tiltak Regjeringen vil iverksette for å snu utviklingen som innebærer at brutto lønnsfor­skjeller mellom kvinner og menn i staten har økt de to siste årene.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe før det nedsettes et lovutvalg som vurderer både de forvaltningsrettslige og tjenestemannsrettslige spørsmål.

Rammeområde 2

(Familie og forbruker)

Forslag fra Arbeiderpartiet:

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen fremme en egen sak innen 1. mars 2005 hvor det vurderes hvordan lov om barneverntjenester skal komme til anvendelse for enslige mindreårige asylsøkere, herunder hvordan disse barnas interesser skal ivaretas ved ankomst og opphold i Norge.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 6

Stortinget ber Regjeringen tydeliggjøre lov om barneverntjenester slik at enslige, mindreårige asylsøkere under 18 år, på lik linje med norske barn under offentlig omsorg, skal ivaretas av barnevernet ved ankomst til Norge og behandles etter lov om barneverntjenester.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringen legge fram en handlingsplan om rekruttering, kompetanseheving og status for fosterhjemsplassering og fosterhjem.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen innføre en ny finansieringsordning for incestsentrene (80/20), lik den som er for krisesentrene.

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen avvikle kontantstøtten fra 1. januar 2005.

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen innføre en årlig prisjustering av barnetrygden.

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen opprette en likelønnskommisjon.

Forslag 12

Stortinget ber Regjeringen endre loven slik at det er Stortinget som oppnevner barneombudet for 4 år om gangen.

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen sette adopsjonsstøtten lik 1 G i folketrygdens grunnbeløp.

Forslag 14

Stortinget ber Regjeringen øke fødsels- og svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende til 100 pst. av sykepengegrunnlaget, begrenset oppad til 6 G, med virkning fra 1. juli 2005.

Forslag 15

Stortinget ber Regjeringen øke fedrekvoten til 8 uker med virkning fra 1. juli 2005.

Forslag fra Senterpartiet:

Forslag 16

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett komme tilbake til Stortinget med forslag til økte bevilgninger til incestsentrene i tråd med en eventuelt ny finansieringsordning.

Rammeområde 3

(Kultur)

Forslag fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

Forslag 17

Stortinget ber Regjeringen sørge for at lokale samfunnshus og grendehus som ikke regnes som kommersielle aktører, skal gis mulighet til å drive bingo.

Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 18

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med retningslinjer for tilskudd til kulturhus der prosjekter med status som regionale kulturbygg kan søke på midler gjennom den statlige andelen av spillemidlene (60-prosentordningen), og der biblioteklokaler, kirkebygg, bokbusser o.l. fortsatt skal finansieres på ordinær måte over statsbudsjettet.

Forslag 19

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med de nødvendige bevilgninger slik at åpningen av Glomdalsmuseets Romaniavdeling kan skje som planlagt.

Forslag 20

Stortinget ber Regjeringen innføre prøveprosjekt med kulturkort for ungdom.

Forslag 21

Stortinget ber Regjeringen påbegynne arbeidet med en levekårsundersøkelse som skal samle informasjon om og vurdere kunstnernes arbeids- og inntektsforhold.

Forslag 22

Festspillene i Elverum gis status som knutepunktinstitusjon.

Forslag 23

Stortinget ber Regjeringen vurdere om Brageteatret bør tildeles status som regionteater med spesielle funksjoner innenfor barne- og ungdomsteater og flerkulturelt teater.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Forslag 24

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med egen sak om hvordan norske kort- og langfilmer kan kjøpes inn til bibliotekene, etter modell fra innkjøpsordningen for litteratur og musikk.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 25

Stortinget ber om at Regjeringen avvikler innkjøps-ordningen for fonogrammer som den fungerer i dag.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 26

Stortinget ber Regjeringen se nærmere på den fylkesvise fordelingen av kulturmidler i forhold til befolkningstall, og komme tilbake med forslag til tiltak som gjør at de dårligst stilte fylkene kommer bedre ut.

Forslag 27

Stortinget ber Regjeringen vurdere om seilskuta Anna Rogde bør ligge inne i statsbudsjettet på lik linje med seilskutene Statsraad Lehmkuhl, Sørlandet og Christian Radich.

Forslag 28

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en handlingsplan for hvordan øke rekrutteringen av kvinner inn i alle ledd innenfor filmproduksjonen.

Forslag 29

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget i egnet form med en plan for et mer forpliktende samarbeidet mellom cinematekene i Bergen og Trondheim og Norsk filminstitutt.