9. Offentlige dokumenter og forhandlinger m.v. (§ 9)

       Åndsverklovens § 9 unntar lover, administrative forskrifter, rettsavgjørelser og andre offentlige saksdokumenter fra det opphavsrettslige vern. Felles for disse dokumentene er at de er utferdiget av det offentlige under utøvelse av offentlig myndighet.

       Det foreslås at lovteksten gjøres klarere ved at någjeldende ordlyd i offentlige saksdokumenter erstattes med « andre vedtak av offentlig myndighet ». Med andre vedtak menes både generelle vedtak, som f.eks. Stortingets skattevedtak og instrukser og vedtak i enkeltsaker, både stortingsvedtak og forvaltningsavgjørelser.

       Offentlig myndighet dekker ikke bare forvaltningsorganene, jf. forvaltningsloven § 1, men også Stortinget og offentlige organer som har til oppgave å avgi uttalelser vedrørende offentlig myndighetsutøvelse, som f.eks. Stortingets ombudsmann for forvaltningen og likestillingsombudet.

       Begrepet offentlig myndighet må således forstås vidt, og skal også forstås slik at private organer som utøver offentlig myndighet, som f.eks. en del fiskeriorganisasjoner, omfattes. Derimot omfattes ikke dokumenter som utarbeides i forbindelse med tjenester som ytes av offentlig myndighet eller offentlige institusjoner.

       Når åndsverk ellers etter avtale med opphavsmannen gjengis i et dokument som nevnt, vil det følge av bestemmelsens første ledd at åndsverket ikke lenger er vernet etter loven.

       Bestemmelsen i § 9 andre ledd andre punktum fastsetter at lyrikk, musikkverk og verk av billedkunst som gjengis i dokumentet som omfattes av bestemmelsens første ledd skal bevare sitt vern, selv om verkene er gjengitt i de nevnte dokumenter.

       Før nærmere redegjørelse vises til proposisjonen.