7. Ikrafttredelse og overgangs­regler

7.1 Sammendrag

Departementet har lagt opp til at endringene skal kunne tre i kraft 1. januar 2000.

Det blir lagt opp til overgangsregler slik at stønadsmottakerne ved ikrafttreden kan regne med å beholde om lag samme netto ytelsesnivå i en rimelig periode. Overgangsreglene må også et stykke på vei ta hensyn til den administrative gjennomføringen ved at arbeidsmarkedsetaten skal overta ansvaret for beregningen av ytelser etter forslagene, mens trygdeetaten har forvaltet de beregningsreglene som nå gjelder. Inntil videre vil trygdeetaten stå for utbetaling av ytelsene også etter omleggingen.

7.2 Komiteens merknader

Komiteen viser til brev fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 28. oktober 1999 hvor det fremgår at Regjeringen legger til grunn at ny ordning for rehabiliterings- og attføringspenger først kan tre i kraft fra 1. januar 2001, jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000) Folketrygden, side 29, første avsnitt.

Komiteen støtter ellers Regjeringens opplegg til overgangsregler.