8. Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

I lov 28. februar 1997 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 10-10 tredje ledd, nytt tredje punktum skal lyde:

Dersom medlemmet øker arbeidsinnsatsen med mer enn fire timer eller inntekten mer enn 1/104 G per uke, skal rehabiliteringspengene graderes på nytt.

§ 11-13 nytt femte ledd skal lyde:

Medlemmet kan arbeide i inntil åtte timer pr. meldeperiode før ytelsen graderes fullt ut.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 2

I lov 28. februar 1997 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 10 –7 nytt sjette ledd skal lyde:

Til medlemmer som mottar rehabiliteringspenger, jf. § 10-8, kan det ytes stønad til dekning av utgifter til tilsyn med barn under 10 år. Det er et vilkår at tilsyn med barn er nødvendig for at medlemmet skal kunne gjennomføre behandling, rehabilitering eller arbeidstrening.

§ 10-10 andre ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet.

§ 11-11 andre ledd skal lyde:

Minste årlige ytelse er 2 ganger grunnbeløpet.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen endre forskrift av 30. september 1993 om attføringsstønad slik at utgifter til skolebøker og skolemateriell knyttet til godkjent attføringsopplegg, dekkes også når de overstiger gjeldende årssats i Statens lånekasse for utdanning.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til endring av stønadssatsene for dekning av utgifter til barnetilsyn ( kursstønadsforskriften).